Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos konspektai

Makroekonomikos konspektai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ekonomika 1918-1940 metais

  Lietuvos ekonominio vystymo modelio paieška. Žemės ūkio reforma ir žemės ūkio vystymas. Pramoninė raida. Pinigų politika. Finansų politika. Socialinė politika.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • Lietuvos socialinė raida

  Ūkio būklė lietuviškuose carinės Rusijos gubernijose XX amžiaus pradžioje. Lietuvos vystymosi sąlygos atkūrus nepriklausomybę 1918 metais. Lietuvos pramonė 1918-1940 metais. Lietuvos žemės ūkis 1918-1940 metais. Užsienio prekyba 1918-1940: politika ir struktūriniai – geografiniai pokyčiai. Mokesčių ir biudžeto politika 1918 – 1940 metais. Valstybės skolinimosi politika. Lietuvos bankai ir pinigai 1918-1940 metais. Lietuvos ekonomikos pokyčiai sovietinės okupacijos metais 1940-1941. Lietuvos ekonomika nacistinės okupacijos metu. Socialistinės ekonomikos dogmos ir jų realizavimas 1946-1950. Nuosavybės nacionalizavimo tikslai ir būdai prieš ir po Antrojo pasaulinio karo. Žemės ūkio kolektyvizavimas: priežastys, raida, pasekmės. Lietuvos ekonomikos pokyčiai 1946-1989 metais. Lietuvos Respublikos ekonomikos reformos kryptys: perėjimas iš centralizuotai planuojamos į rinkos ekonomiką. Privatizacija Lietuvoje. Kainų reforma. Užsienio prekybos politikos formavimas. Įmonių reforma. Įmonių rūšys, jų charakteristikos. Žemės ūkio reforma. Mokesčių sistemos formavimas ir jos pokyčiai. Pinigų politikos formavimas. Infliacija ir jos reguliavimas. Lietuvos bankų sistema ir jos reguliavimas. Lietuvos banko funkcijos. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-12
 • Lietuvos socialinė-ekonominė raida nuo 1918 iki 2005 metų

  Ūkio būklė lietuviškose carinės Rusijos gubernijose XX amžiaus pradžioje. Lietuvos ekonomikos vystymosi sąlygos atkūrus nepriklausomybę 1918 metais. Lietuvos pramonė 1918-1940 metais. Lietuvos žemės ūkis 1918-1940 metais. Užsienio prekyba 1918-1940 metais. Mokesčių ir biudžeto politika 1918-1940 metais. Lietuvos bankai ir pinigai. Žemės ūkio kolektyvizacija: priežastys, raida pasekmės. Lietuvos ekonomikos pokyčiai 1946-89 metais. Kuro-energetinės pramonės šakų kompleksas. Valstybinės nuosavybės privatizavimas. Valstybės privatizavimo tikslai ir metodai. Valstybės nuosavybės privatizavimas Lietuvoje. Kainų reforma. Lietuvos užsienio politika. Lietuvos užsienio prekyba po 2004 metų gegužės 1 dienos. Įmonių rūšys. Veiksniai, sukėlę stiprų Lietuvos žemės ūkio produkcijos nuosmukį. Mokesčių sistemos formavimas ir jos pokyčiai. Infliacijos apibūdinimas. Bankai ir jų rūšys. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Užimtumo ir darbo rinkos politika. Lietuvos darbo rinka: pokyčiai ir jos reguliavimas. Socialinio draudimo sistema. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis 1991-2004 metais. Kas privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas? Socialinė politika. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės. Pokyčiai pereinant prie euro. Euro įvedimo sąlygos ir galimos pasekmės Pokyčiai pereinant prie euro. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvai: tikslai, prioritetai, kryptys. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Sanglaudos fondas. Struktūrinių fondų atsiradimo priežastys. Narystės įtaka verslui ir socialinėms grupėms.
  Makroekonomika, konspektas(58 puslapiai)
  2006-10-26
 • Makroekonomika

  Nedarbas ir jo skaičiavimai, nedarbo rūšys, natūralus nedarbo lygis, nedarbo socialiniai, ekonominiai kaštai, infliacijos esmė ir jos atmainos, infliacijos pasekmės, infliacija ir palūkanų norma: Fišerio efektas, infliacijos priežastys, ryšys tarp infliacijos lygio ir nedarbo lygio: Filipso kreivė, klasikų požiūris į ekonomikos augimą, SOLOU ekonomikos augimo modelis, ekonominio augimo samprata, tikrosios investicijos.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2004-03-05
 • Makroekonomika (14)

  Makroekonomikos įvadas. Nacionalinis produktas ir jo apskaičiavimas. Ekonomikos pusiausvyra. Konjunktūriniai svyravimai. Infliacija ir nedarbas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Makroekonomika (18)

  Gamybos apimties matavimo problema. Bendrasis nacionalinis produktas. Valiutos kurso samprata. Valiutos nuvertėjimo sąvoka. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Mokėjimo balansas. Urbanizacijos problemos. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) dėl globalinių problemų sprendimo. Kitų tarptautinių institucijų priemonės sprendžiant globalines žmonijos problemas. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonominius rodiklius apskaičiuokite Bendrą Nacionalinį Produktą (BNP), GNP ir nacionalines pajamas.
  Makroekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-20
 • Makroekonomika (2)

  Makroekonomikos rodikliai. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Atvira ekonomika. Valstybinis sektorius. Valstybės biudžeto deficitas. Valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Nedarbas, jo rūšys, pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacija, jos atmainos, pasekmės ir priežastys. Ilgojo laikotarpio ekonomikos augimas. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa. Bankų sistema. Pinigų pasiūla ir pinigų politika. IS – LM modelis. Mundell – Fleming modelis (visuomeninė paklausa atviroje ekonomikoje).
  Makroekonomika, konspektas(98 puslapiai)
  2004-11-13
 • Makroekonomika (25)

  Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominių tyrimų ypatumai, lyginant su mikroekonominiais tyrimais. Makroekonomikos vieta ekonominių mokslų sistemoje. Ekonomikos (ekonominio) proceso samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmas. Ekonominis skaičiavimas. Socialinės-ekonominės sistemos samprata ir jos pagrindinės charakteristikos. Sistemos struktūra horizontalėje ir vertikalėje. Sistemos vystymosi vidiniai šaltiniai. sisteminis požiūris į makroekonomiką. Antstatinių, ekonominių ir techninių- organizacinių santykių bei gamybinių jėgų samprata bei jų sąveika. Visuomeninės ekonominės (ūkio) sistemos istorinė raida. Paslauga kaip makroekonomikos objektas. Valdymas kaip ekonominis procesas. Jo pagrindiniai svertai makroekonominėje sistemoje. Makroekonomikos tyrimo metodai. Loginio (abstraktaus) ir empirinio (eksperimentinio) metodų sąveika. Modeliavimas kaip pažinimo metodas makroekonomikoje. Loginio ir istorinio požiūrių vieningumas. BNP samprata ir jo skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. NP samprata. BNP. Baigtinis ir tarpinis produktas. Kartotinių skaičiavimų problema bei jos eliminavimas. Nominalusis ir realusis BVP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksas. BNP skaičiavimas pajamomis. Pagrindinių gamybos veiksnių savininkų pajamų elementai. Pagrindiniai BNP rodikliai. BNP kaip ekonominio išsivystymo bei materialinės gerovės rodiklis. Jo ribotumas. NP dinamikos paklausos aspektas. Keinso ir klasikinės teorijos požiūriai į rinkos ekonomiką. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis vartoti. Taupymo funkcija. Vidutinis bei ribinis polinkis taupyti. Vartojimo bei taupymo veiksniai. Ekonomikos pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminė paklausa mišrioje ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Makroekonomika (27)

  Makroekonomikos esmė. Makroekonomikos kryptys. Makroekonomikos rodikliai. BNP ir jo skaičiavimas, kiti nacionalinės sąskaitybos rodikliai. Kainų lygis ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Ekonominės pusiausvyros principai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika. Keinso požiūris į klasikų teiginius. Ekonominės pusiausvyros analizės (pagal Keinsą) prielaidos. Vartojimas. Santaupos ir investicijos. Ekonominė pusiausvyra (uždaroje, privačioje ekonomikoje) ir jos kitimo prielaidos. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Ekonominės pusiausvyros pokyčiai atviroje, privačioje ekonomikoje. Potenciali gamybos apimtis, nuosmukio ir infliacijos atotrūkiai (tarpsniai). Fiskalinė arba iždo politika ir jos poveikis AD ir pusiausvyros produktui. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis AD. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimas ir problemos. Fiskalinė politika. Vyriausybės biudžetas. Valstybės skola. Pinigų teorija. Pinigai ir jų funkcijos ekonomikoje. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema ir monetarinė politika. Komercinių bankų veikla, jų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Centrinio banko veiklos specifika, jo naudojamos priemonės pinigų pasiūlai reguliuoti. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos įtaka pusiausvyros produktui ir kainų lygiui. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra pinigų ir prekių rinkose ir vyriausybės galimybės ją keisti. Pusiausvyra prekių rinkoje ir ją apibūdinanti IS kreivė. Pusiausvyra pinigų rinkoje ir LM kreivė. Bendra prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir ją apibūdinantis IS-LM modelis. Monetarinės ir fiskalinės politikos naudojimas reguliuojant prekių ir pinigų rinką. Alternatyvūs požiūriai į fiskalinės ir monetarinės politikos efektyvumą. Pagrindiniai keinsininkų ir monetaristų nesutarimai makroekonominio stabilumo klausimais. Keinsininkų ir monetaristų požiūris į fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindiniai racionalių lūkesčių teorijos bruožai ir jų požiūris į ekonomikos stabilizavimo priemones. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė ir jo augimo rodikliai. Ekonomikos augimo veiksniai ir kiekybinis jų įtakos nustatymas. Valstybinis ekonomikos augimo reguliavimas. Teigiamos ir neigiamos ekonomikos augimo pasekmės. Trumpalaikiai ekonomikos svyravimai ir stabilizavimo politika. Ūkinės veiklos ciklai ir jų priežastys. Nedarbas ir infliacija bei jų sąveika. Stabilizavimo politika. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir dabartinės ekonominių santykių formos. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Tarptautiniai finansiniai ryšiai ir mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2006-04-05
 • Makroekonomika (28)

  Nacionalinis produktas ir pajamos. BVP skaičiavimo būdai. Ekonomikos sistemos. Bendrosios privačios vidaus investicijos. Pagrindinės metodologijos teorijos. Užduotys. Visuminė paklausa ir keinsistinis požiūris. Visuminės pasiūlos (AS) kreivė. Visuminės pasiūlos AS kitimo veiksniai. Taupymo paradoksas. Taupymo paradoksas, kai investicijos anoniminės. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidarymas, kai S=Y. Užduotis. Potencialaus NP ir pusiausvyros produkto sąveika. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės išlaidos. Investicijos. Visiško užimtumo ir ciklinis deficitai.
  Makroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-04-11
 • Makroekonomika (30)

  Kiekviena ekonominė sistema siekia trijų pagrindinių tikslų. Pagrindinė klasikinės mokyklos nuostata. Pagrindinė keinsistinės mokyklos nuostata. Visuminės išlaidos. Bendrasis vidaus produktas. Vartojamųjų prekių kainų indeksas. Ekonominis ciklas. Nedarbas. Infliacija. Verslo ciklas ir jo fazės. Infliacija. Ekonominis gyventojų aktyvumas ir užimtumas. Nedarbo lygis. Visuminė paklausa, visuminės pasiūla. Bendra ekonominė pusiausvyra. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Bendra ekonominė pusiausvyra. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės ir jų taikymas verslo cikle. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas: vyriausybės išlaidų didinimas. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Automatiniai stabilizatoriai. Pinigai. Pinigų multiplikatorius. Privalomų rezervų normos didinimas ir mažinimas. Monetarinė politika.
  Makroekonomika, konspektas(45 puslapiai)
  2006-04-18
 • Makroekonomika (31)

  Fiskalinė ir monetarinė politika. Fiskalinė politika ir jos įrankiai. Monetarinė politika ir jos įrankiai. Nedarbingumas ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo rūšys. Visiško užimtumo problema. Filipso kreivė. Infliacija. Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Antiinfliacinė politika. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo veiksniai. Ekonomikos augimo pasekmės. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos esmė. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautines prekybos apribojimai. Valiutų kursai. Valiutos kursas ir jo rūšys. Lankstaus valiutos kurso susidarymo mechanizmas. Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas. Aukso standartas.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-05
 • Makroekonomika (34)

  Makroekonomika. Žemas nedarbo lygis. Vidutinio kainų lygio stabilumas. Efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Augimas. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai. Pusiausvyros produkto nustatymas. Fiskalinė politika. Mokesčiai. Fiskalinės politikos poveikis agreguotai paklausai ir pusiausvyros nacionaliniam produktui. Monetarinė sistema. Pasaulinės valiutų sistemos. Pinigų rinkos mechanizmas. Monetarinė bazė ir pinigų multiplikatorius. Investicijų pajamų multiplikatorius. IS ir LM modeliai. Infliacija. Užsienio prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir prekybos barjerai. Muitų sistema ir nemuitiniai tarptautinės prekybos barjerai. Laisvosios prekybos regionai ir muitų sąjungos. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Nacionalinis produktas. Cikliniai svyravimai. Visuminė paklausa. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminės paklausos ir pasiūlos Klasikinis ir Keinsistinis požiūris. Pusiausvyra keinsistinėje teorijoje.
  Makroekonomika, konspektas(46 puslapiai)
  2006-06-01
 • Makroekonomika (39)

  Įvadas į makroekonomiką. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Įvadas į visuminę pasiūlą ir visuminę paklausą. Klasikinė ir keinsistinė pusiausvyra. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Valstybės sektorius. Valstybės išlaidos, mokesčiai ir fiskalinė politika. Algebrinė J.M. Keinso pajamų – išlaidų modelio išraiška. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Nedarbas ir infliacija. Ekonomikos augimas. Pinigų politika. Atvira ekonomika.
  Makroekonomika, konspektas(39 puslapiai)
  2006-10-31
 • Makroekonomika (4)

  Ekonomikos sistemos tikslai. Ekonomikos sistema. Visiškas užimtumas. Kainų lygio stabilumas. Ekonominis augimas. Palanki palūkanų norma. Palanki bendros paklausos didėjimui valstybės biudžeto būsena. Valstybės biudžetas. Mokėjimo balanso pusiausvyra. Mokėjimo balansas. Mokėjimų balanso deficitas. Istorinė ekonomikos sistemų raida.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-23
 • Makroekonomika (53)

  Makroekonominių procesų įvertinimas. Makroekonomika kaip mokslas. Pagrindinės nacionalinės ekonomikos problemos. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Makroekonomika ir ekonominė politika. Ekonominės politikos tikslai, priemonės ir problemos. Verslo ciklas. Ekonominio ciklo fazės. Ciklinių svyravimų priežastys (ekonominės krizės ir jų cikliškumas). Anticiklinis reguliavimas. Bendrasis nacionalinis produktas. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. BNP – pagrindinis nacionalinių sąskaitų rodiklis. BNP skaičiavimo metodas. Realusis ir nominalusis bendrasis nacionalinis produktas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Šešėlinė ekonomika. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Bendrosios paklausos struktūra. Bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos pusiausvyra. Ekonominės pusiausvyros formavimo veiksniai. Vartojimo ir taupymo funkcijos. Investicijų įtaka ekonominei pusiausvyrai. Taupymo paradoksas. Nedarbas. Jo priežastys ir pasekmės. Nedarbo kategorijos esmė. Nedarbo tipai ir natūralus nedarbo lygis. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo politika. Nedarbo lygio apskaičiavimas. Infliacija. Jos ryšys su nedarbu. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos esmė. Infliacijos formos ir tempai. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos mastų įvertinimas. Priemonės mažinančios infliaciją. Fiskalinė politika. Valstybinės fiskalinės politikos esmė. Fiskalinės politikos metodika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Pinigai ir bankai. Pinigų esmė, sistema. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų pasiūlos kiekio nustatymas. Pinigų politikos reikšmė. Bankų atsiradimas, jų funkcijos ir vaidmuo. Bankų rūšys ir jų atliekamos operacijos. Bankų klasifikavimas: pagal teisinį statusą, pagal veiklos pobūdį. Centrinis bankas ir pinigų politika. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balansai, jų ekonominis turinys. Atsiskaitymų balansas. Veiksniai, turintys įtakos mokėjimų balansui. Tarptautinė prekyba ir iždo politika. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Tarptautinė prekyba ir vyriausybės iždo politika. Užsienio prekybos suvaržymai. Tarptautinė valiutinė sistema. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Pasaulinė valiutinė sistema. Valiutos kurso reguliavimas. Valiutiniai kliringai. Uždaviniai. Banko mokėjimo kortelės. Klausimai – atsakymai.
  Makroekonomika, konspektas(29 puslapiai)
  2007-03-21
 • Makroekonomika (58)

  Makroekonomikos samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmo samprata. Paslaugos makroekonominiame procese. Makroekonominių procesų valdymas. Sisteminis požiūris į makroekonomiką. Makroekonominių procesų tyrimo metodai. Nacionalinis produktas ir jo skaičiavimas. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nominalusis ir realusis BNP. NP skaičiavimo metodai. Kiti NP rodikliai. BNP kaip ekonominio išsivystymo bei gerovės bei jo problemiškumas (ribotumas). NP dinamika. NP dinamikos paklausos aspektas. Vartojimas ir jo funkcija. Ekonomikos pusiausvyros principai. Visuminė paklausa ir pusiausvyra mišrioje ekonomikoje. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas ir multiplikatorius. Multiplikatorius keičiantis kainoms. Taupymo paradoksas (atvirkštinis multiplikatorius. NP dinamikos pasiūlos aspektas. Visuminės pasiūlos kitimas. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Recesijos (smukimo) ir infliacijos (kainų kilimo) tarpsniai. Infliacinio tarpsnio eliminavimas. Recesinis tarpsnio eliminavimas. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai ir jų samprata. Verslo ciklo stadijos. Akseleratoriaus samprata. Fiskalinė politika. Samprata. Fiskalinės politikos svertų logika. Fiskalinės politikos stabilizatoriai ir svertai. Biudžeto deficitas. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Pinigų kilmė ir raida. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Čekių vaidmuo. Pinigų kiekio problema. Palūkanų norma ir pinigų paklausa. Bankų veiklos principai. Centrinis (Lietuvos) bankas. Centrinis (Lietuvos) bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Nedarbas ir infliacija. Stabilizavimo politika. Nedarbas. Visiško užimtumo problema. Nedarbo mažinimo kryptys (mechanizmai). Neoficialaus ir regioninio užimtumo problema. Regioninė nedarbo diferenciacija. Infliacija. Infliacijos mechanizmas. Infliacijos ir nedarbo sąveika (Filipso kreivė). Valstybės antiinfliacinė veikla. Stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata. Augimo veiksniai. Ekonominio augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Tarptautinės prekybos samprata. Pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės investicijos.
  Makroekonomika, konspektas(28 puslapiai)
  2007-07-02
 • Makroekonomika (61)

  Makroekonomikos objektas. Ekonominės tikrovės suvokimas ir modeliavimas. Ekonomikos sistemos. Tradicinė paprotinė (pereinamoji) ekonomikos sistema. Rinkos ekonomikos sistema. Mišri ekonomika. Centralizuota komandinė ekonomika. Lietuvos ūkio raida. Pobaudžiavinis laikotarpis. Nepriklausomybės laikotarpis (1918-1940 metais). Tarybinės okupacijos laikotarpis. Šiuolaikinis šalies ūkio plėtros laikotarpis.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2007-09-25
 • Makroekonomika (65)

  Makroekonomikos objektas. Pajamų ir produktų apyvarta. Bendroji pasiūla ir bendroji paklausa. Vartojimo išlaidos ir jų analizė. Ekonominė pusiausvyra ir jos kitimas. Valstybės pajamos ir išlaidos bei jų poveikis ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Pinigų rinka. Monetarinė politika. Pusiausvyra prekių rinkoje. IS tiesė. Pusiausvyra pinigų rinkoje. LM kreivė. IS – LM modelis ir jo naudojimas. Infliacija. Nedarbas. Ekonomikos augimas. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikis augimui. Ūkio cikliskumas.
  Makroekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2007-11-14
 • Makroekonomika (67)

  Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Bendroji paklausa ir ją lemiantieji veiksniai. Bendroji pasiūla: klasikinis ir keinsinis modeliai. Paklausos ir pasiūlos šokai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika ir jos įvertinimas. Ekonomikos pusiausvyros keinsinės analizės prielaidos: vartojimas ir investicijos. Ekonomikos pusiausvyra uždaroje privačioje ekonomikoje ir jos kitimas. Faktinė pusiausvyra ir jos palyginimas su potencialia gamybos apimtimi. Ekonomikos pusiausvyros pokyčiai privačioje atviroje ekonomikoje. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės sektoriaus poveikis bendrajai paklausai ir ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika ir jos rūšys. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Visiško užimtumo biudžetas. Valstybės skola. Fiskalinės politikos įvertinimas.
  Makroekonomika, konspektas(30 puslapių)
  2007-11-27
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po