Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos uždaviniai
Makroekonomikos uždaviniai

(11 darbai)

Įmonių ekonomika (4)Verslo vadybos neuniversitetinės studijų programos įmonių ekonomikos egzamino praktinė užduotis. Sudaryti ir užpildyti praėjusio bei planuojamo laikotarpių: Pardavimų ataskaitą; Darbo užmokesčio sąnaudų apyskaitą; Sąnaudų ataskaitą. Apskaičiuoti praėjusio bei planuojamo laikotarpių finansinį rezultatą (pelną, nuostolį) ir atlikti analizę. Apskaičiuoti atskirų prekių pelningumą, pardavimų pelningumą (bruto, neto) per praėjusį bei planuojamą laikotarpius ir atlikti analizę. Egzamino užduoties sprendimui ir analizei pasinaudoti pateiktomis lentelėmis. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomika (7)Uždaviniai. 1. Įmonės ketvirto ketvirčio apyvarta sudarė 716,8 tūkst. Lt. Įmonės trečio ketvirčio apyvarta sudarė 692,6 tūkst. Lt. Per analizuojamąjį laikotarpį prekių kainos vidutiniškai išaugo 16 %. Išanalizuoti apyvartos vykdymą, atsižvelgiant į infliacijos lygį. 2. Apskaičiuoti faktinį ir planuojamą išlaidų lygį, žinant, kad faktinė prekių realizacijos apimtis sudaro 34 mln. Lt, faktinė išlaidų suma sudaro 338 tūkst. Lt. Planuojama, kad prekių realizacijos apimtis padidės 18 %, o išlaidų suma padidės 12 %. Apskaičiuoti išlaidų lygį ir atlikti jų analizę pagal tokius duomenis. Firma svarsto ar tikslinga pirkti įrenginį ledų dozavimui. Tas įrenginys kainuos 800 000 Lt, ekonominis eksploatacijos amžius 8 metai. Metinis įplaukų, išlaidų, susijusių su ledų pardavimu, duomenys. 5. Įmonės einamųjų metų apyvarta 2600 tūks. Lt, vadybos darbuotojų vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 35 žmonės, jų dalis – 58,5 % viso personalo skaičiaus. Planiniais metais įmonės prekių apyvartą planuojama padidinti 8,5 %, vadybos darbuotojų darbo našumas numatomas 5 % didesnis, o jų dalis sudarys apie 60 % viso darbuotojų skaičiaus. Apskaičiuoti įmonės darbo rodiklius planiniams metams. Skaičiavimo rezultatus pateikti lentelėje. Apskaičiuokite kokio bendrojo pelno gali tikėtis verslo įmonė, jei ji žada parduoti per mėnesį 50 vnt virtuvės komplektų po 150 Lt/vnt ir 30 vnt prieškambario baldų po 1 000 Lt/vnt. Virtuvės ir prieškambarių baldų vidutinės kintamosios išlaidos atitinkamai sudaro 800 Lt ir 400 Lt, o bendrosios pastoviosios išlaidos sudaro 28 000 Lt per metus. Remiantis lentelės duomenimis apskaičiuokite įmonės planinius darbo rodiklius. Įvertinkite darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio kitimo tempus. 9. Nustatyti cukraus mažmeninę kainą. Cukrinių runkelių augintojo kaina sudaro 5,8 Lt už 10 kg. Cukrinių runkelių perdirbimas cukraus įmonėje kainuoja 3,9 Lt, transportavimas ir įpakavimas – 1 Lt, didmeninio prekiautojo priedas – 0,4 Lt, mažmeninis priedas 10 % nuo didmeninio prekiautojo kainos, pridėtinės vertės mokestis 18 % nuo mažmeninės kainos. Nustatykite prekybos įmonės personalo poreikį. Įmonės pajamos per metus buvo 180 000 Lt. Per metus nupirkta prekių už 144 000 Lt, transporto išlaidos – 6 400 Lt. Atsargų vertė metų pradžioje 2 520 Lt, o metų pabaigoje 12 032 Lt. Ar galima apskaičiuoti metinį pelną? Jei taip, tai koks pelno dydis? Tarkime, kap p. U turi individualią įmonę, kuri įrengia dujų skaitiklius. Už vieno skaitiklio įrengimą p. U gauna iš užsakovo 80 Lt. Dujų skaitiklis yra dujų įmonės nuosavybė – už jį nei p. U, nei užsakovas nemoka. P. U samdo vieną šaltkalvį, kuris įrengia skaitiklius ir vairuoja automobilį. Jam moka po 15 Lt už vieno skaitiklio įrengimą. Vienam skaitikliui įrengti medžiagos (vamzdžiai, veržlės, deguonis ir karbidas) kainuoja 5 Lt, kuras bei tepalai automobiliui – 5 Lt. Ši įmonė darbams atlikti turi suvirinimo aparatą, kuris kainuoja 1000 Lt ir bus naudojamas 5 metus, ir naudotą automobilį nupirktą už 1500 Lt, kuris bus naudojamas 3 metus, bei kita įranga, kuri kainavo 600 Lt ir bus naudojama 3 metus. Šios veiklos patentas kainavo 1300 Lt. Nustatykite: Įmonės pastovias metines sąnaudas. Apskaičiuokite pastovias sąnaudas tenkančias 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite kintamąsias sąnaudas vienam įrengtam skaitikliui. Nustatykite visą sąnaudų sumą ir visas sąnaudas 1, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 vienetų. Apskaičiuokite minimalų parduotų paslaugų kiekį ir jų vertę kurią viršijusi įmonė pradės gauti pelną ir kurių nepasiekusi patirs nuostolių. Raskite pelno lūžio tašką ir nubraižykite grafiką. Panelė J. Lapytė šeštadieniais dar dirba firmoje "Švara", kur ji moko merginas amato. Šį darbą ji laiko nepagrindiniu. Rugsėjo mėnesį jai apskaičiavo 450 Lt darbo užmokesčio. Kiek jai bus išmokėta (atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius)? Sudarykite įmonės išlaidų projektą metams. Įmonės ataskaitinių metų išlaidų dydis ir sudėtis atsispindi lentelėje. Ponas Jonas ketina atidaryti kepyklą ir kepti tik vienos rūšies pyragą bei pats pardavinėti pyragus po 8 Lt už vieną. Papildoma užduotis. Namų darbas: Apskaičiuoti įmonės ketvirčio planines darbo užmokesčio išlaidų sąnaudas. Skaityti daugiau
Makroekonomika (42)Nacionalinis produktas. Apskaičiuoti BVP. Ar reikia išvengti kartotino prekių ir paslaugų apskaičiavimo nustatant BVP? Kodėl? Kaip tai atliekama? Grafike pavaizduokite trumpo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreives bei paaiškinkite skirtumus. Visuminė paklausa ir pasiūla. Visuminės paklausos ir pasiūlos modeliu pagrįskite, kaip šis dalykas paveiks realųjį bendrąjį vidaus produktą ir kainų lygį. Remdamiesi visuminės paklausos ir pasiūlos kreivėmis paaiškinkite, kaip atsiranda kaštų sukelta infliacija. Kokiu atveju nedarbą galima laikyti socialiai naudingu? "Politikai gali laikinai sumažinti natūralųjį nedarbo lygį, vykdydami skatinančiąją monetarinę politiką." Ar sutinkate su tokiu teiginiu? Nedarbas. Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite darbo jėgos dydį, nedarbo ir užimtumo lygius. Gyventojų skaičius šalyse – 5000 tūkst. žmonių; asmenys, neturintys 16 metų, - 1000 tūkst. žm.; asmenys, esantys specialiose įstaigose (praradę darbingumą), - 200 tūkst. žm.; darbingi, bet darbo neieškantys asmenys,- 500 tūkst. žm.; pensininkai – 1000 tūkst. žm.; asmenys, dirbantys ne visą darbo dieną, - 100 tūkst. žm.; bedarbiai – 230 tūkst. žm. Palūkanos. Apskaičiuoti, kuriam laikui reikia investuoti 4000 Lt sumą, kad gautumėte 7000 Lt sumą, kai paprastųjų palūkanų norma yra 15 procentų. Jūs galite savo išradimą parduoti arba įgyvendinti. Parduodamas iš karto gautumėte 500 000 Lt. Įgyvendindamas išradimą, jūs kas pusmetį 3 metus gautumėte po 100 000 Lt. pajamų. Kuris variantas naudingesnis, jei palūkanų norma lygi 8 procentai? Skaityti daugiau
Makroekonomika (54)Pateikti makroekonomikos rodikliai. Apskaičiuoti: BNP (pajamų ir išlaidų metodu), BVP, GNP, NP, AP, DP, santaupas, grynąjį eksportą, bendrąsias privačias bendrąsias investicijas. 2. Šalies vartojamosios išlaidos sudarė 3200 mlrd. Lt, investicijos – 800 mlrd. Lt, vyriausybės išlaidos prekėms ir paslaugoms pirkti – 1000 mlrd. Lt, o kapitalo sunaudojimo apimtys – 500 mlrd. Lt. Šalies užsienio prekybos balansas buvo neigiamas – deficitas siekė 2 % BVP. Pagal šiuos duomenis apskaičiuokite šalies BVP.3. Lentelėje pateikti duomenys apie BVP atitinkamų metų einamosiomis kainomis (nominalusis BVP) ir tų metų BVP defliatorius. Apskaičiuokite realųjį BVP (mlrd. Lt). 4. Užduotis nr. 5. Baikite pildyti lentelę, kurioje pateikti kai kurie duomenys (mlrd. Lt) apie uždarosios ekonomikos šalį. Planinės investicijos ir vyriausybės išlaidos yra pastovios ir atitinkamai lygios 15 mlrd. Lt ir 25 mlrd. Lt. Ribinis polinkis vartoti yra pastovus ir lygus 0,80. Kokiam esant BNP bus šalies ekonomikos pusiausvyra. 5. Koks yra ryšys tarp valstybės skolos ir biudžeto deficito? 6. Uždarosios ekonomikos, į kurią nesikiša vyriausybė, šalyje vartojimas nustatomas pagal lygius C = 40 + 0,75 BNP. Planinės investicijos yra pastovios ir lygios 20 mlrd. Lt. Kokiam esant BNP faktinės investicijos 10 mlrd. Lt. Viršys planines? Kokie yra ribiniai polinkiai vartoti ir taupyti? 7. Šalys, turinčios vienodą technologiją ir gyventojų skaičiaus didėjimo norma, gali turėti skirtingą BVP vienam gyventojui dydį. Paaiškinkite kodėl. 8. Šalys, turinčios vienodą technologiją ir gyventojų skaičiaus didėjimo norma, gali turėti skirtingą BVP vienam gyventojui dydį. Paaiškinkite kodėl. 9. Koks yra ryšys tarp agreguotos paklausos ir infliacijos normos? Paaiškinkite naudodami Philipso kreivę. Nubrėžkite agreguotos pasiūlos kreivę, kai duota Philipso kreivė. 10. Išvardinkite pagrindines nedarbo priežastis Lietuvoje ir pavaizduokite grafiškai nedarbą, kuris atsirado Lietuvoje padidinus minimalią mėnesinę algą. Skaityti daugiau
Makroekonomika (88)Pagal žemiau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius, apskaičiuokite bendrąjį nacionalinį produktą. Pajamų ir išlaidų būdais, grynąjį nacionalinį produktą, nacionalines pajamas, asmenines bei disponuojamas pajamas, mlrd. Lt. Hipotetinės ekonomikos gamybą apibūdina lentelėje pateikti duomenys. Apskaičiuokite ir aptarkite. Vartojimo prekių kainų indeksą. Bendrojo vidaus produkto defliatorių. Išvada. Taupymo funkcija apibūdinama lygtimi S=-50+0,15×Y, o privačios investicijos sudaro 5 mln. Lt. Atlikite šias užduotis: A) apskaičiuokite pusiausvyros nacionalinio produkto apimtį uždaroje privačioje ekonomikoje. B) investicijos pasikeitė ir sudaro 10 mln. Lt. Raskite naują pusiausvyros produktą ir apskaičiuokite investicijų multiplikatorių. C) papildykite ekonomikos modelį vyriausybės sektoriumi. Vyriausybės išlaidos yra 10 mln. Lt. Vyriausybės pajamos, gaunamos iš mokesčių, yra 10 mln. Lt. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą, jei investicijos yra pradinio lygio: I=5 mln. Lt. Paaiškinkite pusiausvyros produkto pasikeitimą lyginant su a punktu. D) tarkime, kad įvesta proporcingų mokesčių sistema, kurią apibūdina grynųjų mokesčių funkcija NT=0,35×Y. Kitos išlaidos išlieka tokios pačios kaip c punkte. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir, lygindami jį su a punkte paskaičiuotu pusiausvyros produktu, paaiškinkite tokio pasikeitimo priežastis. E) d punkte pateiktą modelį papildykite užsienio sektoriumi, tardami, kad eksportas yra autonominis ir sudaro 5 mln. Lt, o importą apibūdina funkcija Z=0,2×Y. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir multiplikatoriaus koeficientą atviroje ekonomikoje. Kiek ir kaip pasikeis pusiausvyros produktas, jei importas sumažės 5 mlrd. Lt. F) visas situacijas pavaizduokite grafike. Išvada. Skaityti daugiau
Makroekonomika (89)3 uždaviniai. Namų darbas 2; 5 variantas. 1. Monetarinė politika. Uždarosios ekonomikos, į kurią nesikiša vyriausybė, šalies pinigų paklausą rodo lygtis MD=400-20×r, o pasiūla lygi 280 mlrd. Lt. Žinoma, kad palūkanų normos sumažėjimas 1 proc. padidina visumines išlaidas 5 mlrd. Lt, o ribinis polinkis vartoti yra 0,8. Ekonomikoje – nuosmukio fazė, BNP atotrūkis siekia 20 mlrd. Lt. Kiek šalies centrinis bankas turi padidinti pinigų pasiūlą, kad panaikintų NBP atotrūkį? (r – reiškiamas proc., o I – mlrd. Lt). 2. IS-LM modelis uždaroje ekonomikoje. Šalies ekonomiką apibūdina šie prekių ir pinigų rinkų duomenys: ; ; ; MS = 150; P = 1. Atlikite šias užduotis: 1) Parašykite IS ir LM lygtis ir nubrėžkite IS ir LM kreives. 2) Nustatykite IS-LM modelio pusiausvyros būseną. 3. Makroekonomikos bendroji pusiausvyra. Ar galima teigti, kad klasikinio modelio atveju, vykdant skatinančiąją monetarinę politiką (pvz., padidinus nominaliąją pinigų pasiūlą): 1) ekvivalenčiai padidėja procentinis nominalusis darbo užmokestis; 2) ekvivalenčiai padidėja procentinis kainų lygis; 3) nepakinta realioji pinigų pasiūla; 4) pakinta palūkanų norma; 5) sumažėja bendrojo vidaus produkto apimtis; 6) nepakinta užimtumo lygis; 7) nepakinta realusis darbo užmokestis; 8) makroekonomikos paklausos tiesė pasislenka aukštyn. Skaityti daugiau
Makroekonomika (92)7 variantas. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuokite bendrąjį nacionalinį produktą pajamų ir išlaidų būdais, grynąjį nacionalinį produktą, nacionalines pajamas, asmenines bei disponuojamas pajamas, mlrd. Lt. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Lentelėje pateikti duomenys apie BVP atitinkamų metų einamosiomis kainomis (nominalusis BVP) ir tų metų BVP defliatorius. Apskaičiuokite realųjį BVP (mlrd. dol.). Pavaizduokite NBVP ir RBVP kitimą grafike. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Vartojimo funkcija apibūdinama lygtimi C=60+0,75×Y, o privačios investicijos sudaro 10 mln. Lt. Atlikite šias užduotis: apskaičiuokite pusiausvyros nacionalinio produkto apimtį uždaroje privačioje ekonomikoje; investicijos pasikeitė ir sudaro 20 mln. Lt. Raskite naują pusiausvyros produktą ir apskaičiuokite investicijų multiplikatorių; papildykite ekonomikos modelį vyriausybės sektoriumi. Vyriausybės išlaidos yra 20 mln. Lt. Vyriausybės pajamos, gaunamos iš mokesčių, yra 20 mln. Lt. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą, jei investicijos yra pradinio lygio: I=10 mln. Lt. Paaiškinkite pusiausvyros produkto pasikeitimą lyginant su a punktu; tarkime, kad įvesta proporcingų mokesčių sistema, kurią apibūdina grynųjų mokesčių funkcija NT=0,25×Y. Kitos išlaidos išlieka tokios pačios kaip c punkte. Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir, lygindami jį su a punkte paskaičiuotu pusiausvyros produktu, paaiškinkite tokio pasikeitimo priežastis; d punkte pateiktą modelį papildykite užsienio sektoriumi, tardami, kad eksportas yra autonominis ir sudaro 10 mln. Lt, o importą apibūdina funkcija Z=0,2×(Y-NT). Apskaičiuokite naują pusiausvyros produktą ir multiplikatoriaus koeficientą atviroje ekonomikoje. Kiek ir kaip pasikeis pusiausvyros produktas, jei importas padidės 15 mln. Lt. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Skaityti daugiau
Makroekonomika (93)7 variantas. Monetarinė politika. IS-LM modelis uždaroje ekonomikoje. Monetarinė politika. IS_LM modelis uždaroje ekonomikoje. Rasti: LM kreivės lygtį ir pavaizduoti ją grafiškai. Paskaičiuoti: pusiausvyros realųjį bendrąjį vidaus produktą ir palūkanų normą. Skaityti daugiau
Mikroekonomika (8)Ekonomikos teorijos egzamino užduotys iš mikroekonomikos. Paklausos ir pasiūlos kreivės. Rinkos pusiausvyros grafinis vaizdavimas. Firmos bendrosios ir ribinės pajamos. Paklausos elastingumas. Monopolinė rinka. Monopolinės firmos bendrieji ir ribiniai kaštai. Investicijos. Pelno grafikas. Skaityti daugiau
Regresinė analizėEkonometrijos darbas: Regresinė analizė. Pasirinkti kintamieji: viešbučių ir motelių skaičius, BVP 1 gyv., turistų skaičius, aplankiusių Lietuvą. Pateikiamos hipotezės ir išvados. Skaityti daugiau
Verslo ekonomika (5)Verslo ekonomikos uždaviniai. Atskirų gaminių mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Darbininkų, administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamos darbininkų atlyginimas tenkantis 1m3 dailylenčių bei visiems gaminiams. Tiesiogiai priskirtas socialinis draudimas. Medžiagų poreikis ir išlaidos metiniai gamybos programai vykdyti. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė. Gamybinės paskirties plotas. Sandėlių plotas. Bendras pastatų plotas bei vertė. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Įplaukos už parduotą produkciją. Per metus parduodamos produkcijos savikaina. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Išvados. Skaityti daugiau