Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos šperos
Makroekonomikos šperos

(40 darbai)

Įmonės ekonomikaĮmonė. Ekonominiai subjektai. Gamintojai. Vartotojai. Valstybė. Verslas. Gamybos tikslai. Finansiniai tikslai. Efektyvumo tikslai. Socialiniai įmonių tikslai. Įmonių veikla. Asmeninė nuosavybė. Grupinė nuosavybė. Vidutinė įmonė. Maža įmonė. Mikro įmonė. Didelė įmonė. Savarankiškos įmonės. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės įmonės. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija (KUB). AB ir UAB. Bendrovės valdymo organai. Kooperatinė bendrovė. Nepelno organizacijos Viešoji įstaiga. Įmonių likvidavimo būdai. Įmonės bankrutavimas. Gamyba. Specializacija. Specializacija įmonės viduje. Prekinės gamybos šakos. Neprekinės gamybos šakos. Gamybos koncentravimas. Integracija. Kapitalas. Turtas. Kapitalų fondas. Gamybos priemonės. Pagrindiniai fondai. Pilnoji pradinė vertė. Likutinė vertė. Likvidacinė vertė. Fizinis nusidėvėjimas. Funkcinis (moralinis) nusidėvėjimas. Ekologinis nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Nebaigta gamyba. Apyvartiniai gamybos fondai. Cirkuliaciniai fondai. Įmonės apyvartinės lėšos. Apyvartinių lėšų apyvartumas. Apyvartos ciklas. Apyvartumo koeficientas. Darbo norma. Laiko norma. Išdirbio norma. Darbuotojų skaičiaus norma. Aptarnavimo norma. Skaityti daugiau
Makroekonomika (10)Nacionalinis produktas. NP rodikliai. BNP (Gross Nacional Product). Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nominalus ir realus BNP. Kainų indeksas. BNP skaičiavimo metodai. Išlaidų sumavimo metodas. Asmeninis vartojimas. Investicijos. Valstybiniai/vyriausybiniai pirkimai. Grynasis eksportas. Pajamų sumavimo metodas. Pajamų komponentai: darbo užmokestis, renta, palūkanos, netiesioginiai mokesčiai, pelnas. BNP skaičiavimas gamybos metodu. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Kiti nacionalinio produkto rodikliai. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. Neapskaitomos ekonomikos atsiradimo prielaidos. Neapskaitomos ekonomikos pasekmės. Neapskaitomos ekonomikos vertinimai. Fiskalinės (iždo) politikos priemonės. Savaiminio poveikio priemonės (stabilizatoriai). Specialiosios tikslinės priemonės. Mokesčiai (apmokestinimo normos ir sąlygos). Vyriausybės išlaidos. Vyriausybės transferinės išmokos (piniginiai pervedimai). Mokesčiai ar vyriausybės išlaidos? Mokesčių tipai. Monetarinė politika. Pinigų esmė (Kas yra pinigai?). Pinigų funkcijos. Mainų priemonė. Vertės matas (pinigai yra prekės vertės išraiška). Apskaitos vienetas. Mokėjimų priemonė. Taupymo, turto kaupimo priemonė. Kapitalo judėjimo tarpininkas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūlos ir paklausos tarpusavio ryšys. Pinigų pasiūlos ir paklausos pokyčiai. Bankai. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Pinigų formos. Akcijos. Obligacijos. Infliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimas. Infliacija ir nedarbas: Filipso kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Prielaidos tarptautinei prekybai. Eksportas - importas. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai. Kvota. Barjerai. Subsidijos. Tarptautinės investicijos. Investicijų būdai. Tarptautiniai kreditai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Skaityti daugiau
Makroekonomika (11)Pagrindinės ekonomikos problemos. Ekonomikos tikslai. Makroekonomikos apibrėžimas. Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto apskaičiavimas gamybos būdu. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nacionalinio produkto apskaičiavimas išlaidų būdu. Asmeninio vartojimo išlaidos. Vyriausybinis prekių ir paslaugų pirkimas. Bendros privačios vidaus investicijos. Prekių ir paslaugų grynasis eksportas. Grynasis nacionalinis produktas. Nacionalinio produkto apskaičiavimas pajamų būdu. Atlyginimai. Nuomos mokesčiai. Palūkanos. Pelnas. Bendras nacionalinis produktas ir bendras vidaus produktas. Nominalusis ir realusis bendras vidaus produktas. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Šešėlinė ekonomika. Ekonominės gerovės įvertinimas. Grynoji ekonominė gerovė. Ekonominiai ciklai. Ekonominiai verslo ciklai. Visuminė paklausa. Jos struktūra. Visuminė pasiūla. Infliacinis tarpsnis. Defliacinis tarpsnis. Klasikinis požiūris. Keinsistinis požiūris. Vartojimo paklausa. Taupymas. Investicijų multiplikatorius. Autonominis vartojimas. Ribinis polinkis vartoti. Ribinis polinkis taupyti. Fiskalinė politika. Savaiminio poveikio priemonės. Mokesčiai. Vyriausybės išlaidos. Vyriausybės transferinės išmokos. Specialiosios tikslinės paskirties fiskalinės politikos priemonės. Du požiūriai į stabilizavimo priemones. Trys požiūriai į biudžeto deficitą. Klasikinis. Cikliškai subalansuotas biudžetas. Cikliškai adaptuotas biudžetas. Valstybės skola. Jos pasekmės. Valstybės skolos mažinimo būdai. Monetarinė politika. Pinigų funkcijos. Pinigų formos. Pinigų pasiūla. Jos struktūra. Būtinieji rezervai. Paskirtis. Pinigų multiplikatorius. Bankų vaidmuo. Palūkanų norma. Jos reikšmė reguliuojant pinigų pasiūlą. Centrinio banko paskirtis ir veiklos funkcijos. Centrinio banko naudojama monetarinė politika. Pinigų paklausą reguliuojančios monetarinės politikos kryptys. Gyventojų paskirstymas ekonominiu atžvilgiu pagal TDO metodiką. Darbo jėga, faktiškas nedarbo lygis, užimtumo ir aktyvumo lygis. Nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacija. Infliacijos rūšys. Paklausos (pirkėjų) infliacija. Sąnaudų (gamintojų) infliacija. Rodikliai, išreiškiantys kiekybiškai infliaciją. Antiinfliacinis mechanizmas. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Obligacija. Skaityti daugiau
Makroekonomika (12)Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius ekonominio vystymosi ciklus? Išvardinkite šalies vyriausybės ekonominio reguliavimo pagrindinius ciklus? Vyriausybės ekonominio reguliavimo pagrindinės funkcijos? Išvardinkite pagrindines ekonominės aplinkos liberalizavimo sritis? Išvardinkite ir apibūdinkite vyriausybės poveikio ekonomikai pagrindines priemones? Kas yra BNP ir kaip jis apskaičiuojamas? Kas yra BVP ir išsamiai paaiškinkite jo skaičiavimą išlaidų skaičiavimo metodu? Parašykite ir paaiškinkite visuminės (bendros) paklausos formulę? Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindinius visuminius paklausos pokyčius? Išvardinkite pagrindinius šalies makroekonomikos rodiklius? Paaiškinkite koks yra pinigų ryšys su palūkanų norma. Parašykite mainų lygties lygybę ir paaiškinkite? Kas yra rinka ir išvardinkite pagrindines rinkos funkcijas? Išvardinkite pagrindinius laisvos rinkos veiksnius, kurių motyvacija priklauso nuo naudos principo? Išvardinkite rinkos sistemos formavimo pagrindinius organizavimo principus? Paaiškinkite Keinsistų požiūrį apie monetarinę politiką? Kas yra monetarinė politika ir išvardinkite jos pagrindines funkcijas? Koks yra monetarinės politikos tikslas ir išvardinkite pagrindines monetarinės politikos funkcijas, kurias vykdo šalies centrinis bankas? Kas yra fiskalinė politika ir išvardinkite pagrindines fiskalinės politikos funkcijas? Išvardinkite mokesčių teisinės bazės sutvarkymo programos pagrindinius principus? Pagrindiniai rodikliai, kurie atspindi tarptautinę prekybą? Skaityti daugiau
Makroekonomika (16)Makroekonominiai rodikliai. Makroekonomikos reikšmė. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nacionalinių sąskaitų sistema. Nacionalinių pajamų gamyba, paskirstymas. Prekių ir paslaugų gamyba valstybės mastu. Nacionalinių pajamų pasiskirstymas pagal gamybos veiksnius. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Ekonomikos plėtra. Ekonomikos plėtros esmė. Kapitalo kaupimas. Optimalus kapitalo kaupimas ir auksinė taisyklė. Nedarbo rodikliai. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų išleidimo valstybes pajamos. Infliacija ir palūkanų norma. Infliacijos reguliavimas. Infliacija. Pinigai, jų funkcijos ir formos. Nominali palūkanų norma ir pinigų paklausa. Visuomeniniai infliacijos kaštai. Skaityti daugiau
Makroekonomika (17)Makroekonomika kaip mokslas. Hipotezė. Teorija. Ekonominė kategorija. Ekonominis dėsnis. Ekonominis pažinimas. Pusiausvyra. Dalinė pusiausvyra. Bendroji pusiausvyra. Realioji pusiausvyra. Indukcija. Dedukcija. Ekonomikos modelis. Makroekonomikos objektas. Makroekonomika ir ekonomikos politika. Ekonominė politika. Ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos priemonės. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetinė politika. Monetarinė politika. Valstybinė politika. Bendrasis nacionalinis produktas, bendrasis vidinis produktas. Gamybos veiksnių grynųjų pajamų srautas. Ekonomikos mokslo raida. Merkantilizmas. Fiziokratizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Ekonominis romantizmas. Marksizmas. Maržinalizmas. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Makroekonomikos aspektas. Netobulosios konkurencijos analizė. Procesų dinamikos elementas. BVP apskaitos būdai. Gamybos metodas. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimas išlaidų metodu. Asmens vartojimas. Investicijos. Valstybės išlaidos. Grynasis eksportas. BVP apskaita pajamų metodu. Nacionalinės pajamos. Kainų pokyčio įtaka BVP. Nominalusis ir realusis BVP. BVP defliatorius. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). Pramonės produkcijos gamintojų pardavimo kainų indeksas (PPI). Statybos kainų indeksas (BPI). Žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų indeksas (PIAP). Eksportuojamos produkcijos kainų indeksas. Importuojamos produkcijos kainų indeksas. BNP apskaičiavimo formos. Grynoji ekonominė gerovė. Bendroji paklausa ir jos struktūra. Vartojimo paklausa ir vidinis bei ribinis polinkis vartoti. Taupymo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis taupyti. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Investicijų multiplikatorius. Pusiausvyros nacionalinio produkto nustatymas: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžetas ir jo balansas. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Diskretinė fiskalinė politika. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Nediskretinė fiskalinė politika. Užsienio prekybos poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų pasiūla. Banko pinigų kūrimas. Pinigų multiplikatorius. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Pinigų kilmė, jų formos ir funkcijos. Bendrosios pasiūlos infliacija. Pinigų paklausa. Paklausa pinigams kaip turtui. Sandėriams reikalingų pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų rinkos pusiausvyra. Centrinis bankas, jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Pinigų (monetarinė) politika ir jos įgyvendinimo priemonės. Skatinančioji ir stabdančioji monetarinė politika. Monetarinės politikos efektyvumas. Ekonominis augimas ir jo veiksniai. Nedarbo pasekmės. ekonominis augimas ir ekonominiai (verslo) ciklai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Nedarbo priežastys ir formos. Natūralusis nedarbo lygis. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos pokyčių sukelta infliacija. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Valiutų rinka. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai. Realusis valiutos kursas. Bankai, jų kilmė ir rūšys. Bankų sistema. Bankų funkcijos ir veiklos ypatybės. Mokėjimų balansas. Skaityti daugiau
Makroekonomika (19)Pinigai ir bankai. Šiuolaikinės pinigų formos. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Bankai ir bankų sistema. Komercinių bankų funkcijos. Indėlių judėjimas ir pinigų kūrimas, pinigų multiplikatorius. Centriniai bankai. Centrinio banko funkcijos ir veiklos ypatybės. Pinigų politika ir jos priemonės. Pinigų politikos įgyvendinimas. Pinigų politikos efektyvumas. Bendroji ekonominė pusiausvyra. Prekių rinka ir IS modelis. Išvados. Pinigų rinka ir LM modelis. Pusiausvyra prekių ir pinigų rinkose: IS-LM modelis. Fiskalinės ir monetarinės politikos derinimas. Išvados. Nedarbas. Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Natūralus nedarbo lygis. Socialinės ir ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas ir užimtumo reguliavimas. Infliacija. Infliacija. Jos formos. Įvertinimo būdai. Infliacijos priežastys. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos sprendimo būdai. Antiinfliacinė politika. Ekonominio augimo samprata ir veiksniai. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Tarptautinė prekybos politikos formos. Muitai ir jų naudojimo pasekmės. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai. Skaityti daugiau
Makroekonomika (20)Pagrindinė ekonomikos problema. BNP. Nacionalinės pajamos. Visuminė paklausa. Vartojimo funkcija. Nedarbas. Infliacija. Ekonomikos ciklas. Valstybės biudžetas. Mokesčių surinkimo problema ir Lafero kreivė. Pinigai. Bankas. Fiskalinė politika. Tarptautinė prekyba. Devalvavimas. Skaityti daugiau
Makroekonomika (21)Makroekonominės politikos tikslai ir priemonės. BVP: esmė, reikšmė. BNP ir grynosios gamybos veiksnių pajamos. BVP apskaičiavimo pajamų ir išlaidų metodai. Visuminių išlaidų pokyčiai ir pusiausvyros nacionalinio produkto multiplikacijos efektas. Visuminių išlaidų multiplikatorius. Pinigų esmė ir jų funkcijos. Pinigų pasiūlos elementai. Pinigų paklausa. Pinigų M1 laikymo motyvai. Biudžeto pusiausvyros formavimas. Valstybės biudžeto deficito problemos ir valstybės skolos aptarnavimas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Fiskalinės politikos savaiminio poveikio ir tikslinio naudojimo priemonės. Užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Valstybės užimtumo politika. Nedarbo lygis. Visiškas užimtumas. Natūralus nedarbo lygis. Bankų sistema. Centrinio banko ir komercinių bankų funkcijos. Dalinio rezervo principas. BVP defliatorius. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas. Nominalusis BVP ir realusis BVP. BVP pagrindu skaičiuojami: grynasis vidaus produktas, nacionalinės pajamos, asmeninės pajamos ir asmeninės disponuojamosios pajamos. Ryšys tarp vartojimo ir visuminių pajamų: vartojimo funkcija. Ribinis polinkis vartoti. Ekonomikos augimo samprata, veiksniai, tempai. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai padariniai. Nedarbo mažinimo priemonės. Valstybės užimtumo politika. Trumpas BVP apskaičiavimo metodų apibūdinimas. BVP apskaičiavimas gamybos metodu. Taupymo funkcija. Ribinis polinkis taupyti. Pusiausvyros visuminio produkto (pajamų) nustatymas: pajamos-išlaidos; santaupos-investicijos. Pinigų kūrimo bankų sistemoje modelis. Multiplikatorius. Valstybės biudžetas, jo pajamos ir išlaidos. Ekonominių svyravimų rūšys. Ekonominio ciklo eiga ir bruožai. Ekonominės ir socialinės ciklo pasekmės. Infliacijos samprata ir mechanizmas, priežastys. Infliacijos rūšys: šliaužianti, šuoliuojanti, hiperinfliacija. Stagfliacija. Infliacijos ekonominiai ir socialiniai padariniai. Antiinfliacija. Politika, jos priemonės. Nedarbas ir infliacija. Filipso kreivė. Skaityti daugiau
Makroekonomika (22)Makroekonomika. Makroekonomikos objektai. Bendrasis nacionalinis produktas. Visuomenės pajamų elementai. Visuminė pasiūla. Visuminė paklausa. Visuminės išlaidos. Taupymas. Ekonominė gerovė. Ekonomikos svyravimai. Valstybės biudžetas ir fiskalinė politika. Fiskalinės vyriausybės priemonės. Bankai. Komerciniai bankai. Nedarbas. Natūralus nedarbas. Infliacija. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekyba. Europos Sąjunga. Skaityti daugiau
Makroekonomika (23)Makroekonomika kaip mokslas (makro ekonomikos objektas). Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos sistemos elementai ir jų ryšiai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP nustatymo būdai. BVP įvertinimas pajamų sumavimo būdu. Prekių ir paslaugų gamyba. Nacionalinių pajamų paskirstymas pagal gamybos veiksnius. Vartojimo ir investicijų prekių visuminė paklausa. Palūkanų normos vaidmuo, reguliuojant produkto pusiausvyrą. Valstybės supirkimų įtaka palūkanų normai. Investicijų paklausos įtaka palūkanų normai. Ekonomikos plėtros esmė. Gamybos plėtros ir kapitalo kaupimo priklausomybė. Optimalus kapitalo kaupimas. Darbo jėgos ir nedarbo sąnaudos. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos tempas, turinys, formos ir nustatymo metodai. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Skaityti daugiau
Makroekonomika (3)Makroekonomika, Nacionalinis produktas ir jo rodikliai, BNP (Gross Nacional Product), Pridėtinė vertė, Nominalus ir realus BNP, BNP skaičiavimo metodai, Bendrasis vidaus produktas -BVP (Gross Domestic Product), Grynasis nacionalinis produktas - GNP, Nacionalinės pajamos, Asmeninės pajamos, Fiskalinės (iždo) politikos priemonės, Mokesčių tipai, Pinigai, Bankai, Monetarinė politika, Pinigų funkcijos, Kaina, Pinigų pasiūla, Pinigų paklausa, Pinigų pasiūlos ir paklausos tarpusavio ryšys, Pinigų pasiūlos ir paklausos pokyčiai, Bankų funkcijos, Bankų rūšys, Akcijos, Dividendas, Obligacijos, Infliacija, Nedarbas, Tarptautinė prekyba ir investicijos, Valstybinė užsienio prekybos politika, Muitai, kvota, Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Skaityti daugiau
Makroekonomika (32)Makroekonomika. Pagrindiniai ekonominės sistemos sektoriai ir jų tarpusavio ryšiai. Bendrojo nacionalinio produkto apskaita. BNP skaičiavimas sumuojant galutinių prekių bei paslaugų kainas (gamybos metodas). BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines išlaidas. BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines pajamas. Nominalusis ir realusis BNP. Produkto kilmės vaidmuo BVP rodiklyje. Asmeninės ir disponuojamos pajamos. Ekonomikos augimas ir jos cikliškumas. Darbo jėga ir nedarbas. Tekamasis, Struktūrinis ir Ciklinis nedarbas. Nedarbo lygio įvertinimas ir visiškas užimtumas. Supaprastintas uždaros privačios ekonomikos modelis. Pagrindinės makroekonominės sąvokos. Supaprastintas privačios ekonomikos modelis. Vartojimo išlaidos C ir taupymas S. Investicijų vaidmuo bendrojoje paklausoje. Vyriausybės Iždo politika. Mišri ekonomika. Mokesčių poveikis nacionaliniam produktui. Tiesioginiai, netiesioginiai ir grynieji mokesčiai. Bendrojo bei proporcinio mokesčio poveikis ekonomikai. Suminis Iždo politikos poveikis. Iždo politikos priemonių taikymo ypatybės. Mokesčių panaudojimo ribos. Laffero (Laffer) kreivė. Savaiminių stabilizatorių poveikis. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų sistemos funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Būtinieji ir pertekliniai rezervai. Centrinio banko pinigų politikos įrankiai. Diskonto normos reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Infliacija ir jos įtaka ekonomikai. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos įvertinimas monetarinės mainų lygties pagalba. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacija ir nedarbas. Vyriausybės infliacijos valdymo politika. Infliacijos reguliavimo priemonės. Antiinfliacinės politikos kaina. Atvira ekonomika. Tarptautinės prekybos veiksniai. Tarptautinės prekybos įtaka nacionaliniam produktui. Užsienio prekybos reguliavimas. Mokėjimų balansas. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutos kurso kitimo poveikis. Skaityti daugiau
Makroekonomika (33)Pagrindiniai ištekliai. Makroekonomikos tikslai. Mokėjimų balanso pusiausvyra. Nacionalinių sąskaitų sistema. Makroekonominiai dydžiai. Nominalusis ir realusis bendrasis produktas. Nelegalioji ekonomika. Grynoji ekonominė gerovė. BNP ir BVP ir jų matavimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Skaityti daugiau
Makroekonomika (35)Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. BNP apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. BNP skaičiavimas. Nominalusis bendras nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto (BNP) defliatorius. Bendrosios investicijos. Grynosios investicijos. Bendrasis vidinis produktas. Asmeninės pajamos. Disponuojamos pajamos. Tekamasis (frikcinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Prislėgtasis nedarbas. Paslėptasis nedarbas. Bendroji (agreguota, visuminė) pasiūla. Bendroji (agreguota, visuminė) paklausa. Vartojimą charakterizuojantys rodikliai. Investicijų multiplikatorius. Grynieji mokesčiai. Savaiminis stabilizatorius. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Pinigų (monetarinė) politika. Trys grynų pinigų laikymo motyvai. Pinigų pasiūla. Diskonto norma. Centrinio banko (CB) pinigų diskonto normos reguliavimo įtaka ekonomikai. Atviros rinkos operacijos. Centrinio banko (CB) atviros rinkos operacijų tikslai. Atviros rinkos operacijų poveikis pinigų pasiūlai. Infliacija. Infliacijos formos. Defliacija. Vartojimo prekių kainų indeksas. Gamintojo kainų indeksas. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Eksporto poveikis ekonomikai. Prekių bei paslaugų importo poveikis ekonomikai. Protekcionizmas. Laisvoji prekyba. Kvota. Dempingas. Dempingo taikymo atvejai. Embargas. Prekybinių apribojimų pasekmės. Mokėjimų balansą įtakoja. BNP augimas. Palūkanų normos augimas. Lankstaus arba laisvai plaukiojančio valiutos kurso sistema. Nešvariai lankstus kursas. Valiutos kurso intervalas. Fiksuoto arba nustatyto valiutos kurso sistema. Valiutų kurso atstatymo priemonės. Devalvacija. Valiutos revalvacija. Skaityti daugiau
Makroekonomika (43)Makroekonomika. Nacionalinių sąskaitų sistema. BNP ir jo skaičiavimo būdai. Kiti nacionalinės sąskaitybos rodikliai. Kainų lygis ir jo įtakos nustatymas. Darbo jėgos naudojimo rodikliai. Pajamų ir produktų apytaka. Bendroji paklausa (AD) ir ją lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS) keinsiniu ir klasikiniu požiūriu. Bendra pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Keinsinės ekonomikos pusiausvyros analizės pagrindai: vartojimas, jo funkcija, grafikas, jį lemiantys veiksniai. Santaupos ir investicijos. Pusiausvyros susidarymas uždaros privačios ekonomikos sąlygomis. Tos pusiausvyros kitimas, multiplikatorius, taupymo paradoksas. Potenciali gamybos apimtis ir nukrypimai nuo jos: nuosmukiai ir infliacijos atotrūkiai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių įtaka ekonominei pusiausvyrai. Mokesčių arba valstybės pajamų multiplikatorius. Valstybės išlaidų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Fiskalinė politika ir jos įvertinimas. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Visiško užimtumo biudžetas. Fiskalinė politika. Valstybės skola. Ekonominės pusiausvyros kitimas atviros ekonomikos sąlygomis. Pinigai ir monetarinė politika. Pinigų kilmė, esmė, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Komerciniai bankai ir jų galimybės keisti pinigų pasiūlą. Monetarinė politika ir jos priemonės. Centrinio banko vaidmuo įgyvendinant monetarinę politiką. Bendroji ekonomikos pusiausvyra. Prekių rinkos pusiausvyra ir IS tiesė. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM tiesė. IS ir LM modelis ir naudojimas įvertinant fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindinės makroekonomikos problemos: darbo rinka ir nedarbas. Jo rūšys ir rodikliai. Visiško užimtumo lygis = darbo jėga – natūralaus nedarbo lygis. Infliacija ir jos klasifikavimo kriterijai. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Ekonomikos svyravimas ir jos augimas. Ekonomikos ciklinis vystymasis. Ekonomikos augimo esmė, tipai ir veiksniai. Ekonomikos augimo teigiamos pasekmės. Kiekybiniai ekonomikos augimo modeliai. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinių ekonominių santykių atsiradimų priežastys ir tų santykių formos. Tarptautinė prekyba ir jos įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Tarptautinis kapitalo judėjimas. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Mokėjimų balansas. Skaityti daugiau
Makroekonomika (48)Makroekonomikos tikslai. Nacionalinių sąskaitų sistema. Makroekonominiai dydžiai. Nominalusis ir realusis bendrasis produktas. Nelegalioji ekonomika. Grynoji ekonominė gerovė. BNP ir BVP ir jų matavimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Skaityti daugiau
Makroekonomika (5)Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Ekonomikos pusiausvyros pagrindai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Valstybės biudžeto deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Grynojo eksporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Monetarinė politika. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Keinsinės makroekonomikos teorijos alternatyvos, monetarizmas ir racionalių lūkesčių teorija. Nedarbo ir infliacijos sąveika, ekonomikos stabilizavimas. Tarptautinė prekyba. Ekonomikos augimas. Nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų matavimas. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Pusiausvyra ir nedarbas. Skaityti daugiau
Makroekonomika (50)Pinigai ir bankai. Pinigų kilmė, funkcijos ir formos. Pinigų pasiūla. Paklausos teorija. Paklausos teorija. Bankų kilmė, funkcijos ir rūšys. KB sistema ir banko pinigų kūrimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir pinigų politika. Centrinio banko funkcijos ir jo veiklos ypatybės. Pinigų politika. Pinigų politikos arba pinigų pasiūlos įgyvendinimo priemonės. Pinigų politikos poveikis ekonomikai. Vyriausybės vertybinių popierių pardavimas atviroje rinkoje. Pinigų politikos efektyvumas. Bendroji ekonomikos pusiausvyra. Prekių rinka ir IS modelis. Pinigų rinka ir LM modelis. Bendroji ekonomikos pusiausvyra: IS-LM modelis. Fiskalinės ir pinigų politikos derinimas. Ekonomikos augimo samprata ir veiksniai. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Nedarbo padariniai. Nedarbo mažinimas ir užimtumo reguliavimas. Infliacijos samprata, formos ir nustatymo būdai. Infliacijos priežastys. Paklausos padidėjimo sukeltos infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Filipso kreivė. Ekonominiai ir socialiniai infliacijos padariniai. Tarptautinės prekybos politikos formos. Skaityti daugiau
Makroekonomika (56)Gamybos apimties nustatymas. Nustatymo būdai. NBVP ir RBVP. Bendroji paklausa ir jos modeliai. Vartojimo paklausa. Autonominis vartojimas. Taupymas. Investicijos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Pusiausvyros nacionalinis produktas pasiūlos požiūriu. YE kitimas. Multiplikatorius. Pusiausvyros nacionalinio produkto ir potencialaus nacionalinio produkto sąveika. Fiskalinė politika. Deficitinio biudžeto šaltiniai. Diskretinė fiskalinė politika. Užsienio prekybos poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Skaityti daugiau