Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos laboratoriniai darbai
Makroekonomikos laboratoriniai darbai

(3 darbai)

Darbo jėgos rinka LietuvojeĮvadas. Darbo jėga bei gyventojų klasifikacija. Situacijos darbo rinkoje. Šalies darbo rinkos rodikliai. Darbo jėgos migracija. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Makroekonomika (45)Makroekonomikos laboratoriniai darbai. Pagrindinių makroekonomikos rodiklių apskaičiavimas. Vartojimo ir investicijų funkcijos. Pusiausvyros bendrojo nacionalinio produkto apimties nustatymas grynai privačios ir mišrios uždaros ekonomikos modeliuose. Fiskalinės politikos įtaka vartojimo išlaidoms, bendrajai paklausai ir pusiausvyros bendrajam nacionaliniam produktui. Pinigai ir pinigų politika. Skaityti daugiau
Makroekonomika (46)Pagal lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuoti: a) RBNP, infliacijos lygį per metus, NBNP ir RBNP padidėjimo tempus; b) nubraižyti NBNP ir RBNP absoliutaus kitimo grafiką, paaiškinti jų tarpusavio ryšį; c) nubraižyti NBNP ir RBNP padidėjimo tempų kitimo grafiką, paaiškinti jų tarpusavio ryšį. 2. Nustatyti metinius gamybos padidėjimo tempus D.Britanijoje, Japonijoje ir Italijoje ir pavaizduoti juos grafiškai. Apibūdinti kiekvienos šalies padidėjimo tempus visu laikotarpiu ir nustatyti, kurios šalies metiniai gamybos padidėjimo tempai yra sparčiausi. Lentelėje pateikti 1972 - 1981 metų realiojo ir nominalaus bendrojo nacionalinio produkto duomenys. Apskaičiuoti metinį: a) bendrojo nacionalinio produkto defliatorių; b) metinį infliacijos lygį; c) gautus (a) ir (b) punktų duomenis pavaizduokite grafiškai. 4 uždavinys. Pagal 4 lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuokite: a) bedarbių skaičių (tūkst. Žm.); b) nedarbo lygį (%); c) pavaizduokite grafiškai darbo jėgos, užimtumo ir bedarbių skaičiaus sąveikos kitimą; d) pavaizduokite grafiškai nedarbo lygio kitimą. Skaityti daugiau