Šperos.lt > Ekonomika > Makroekonomika > Makroekonomikos konspektai
Makroekonomikos konspektai

(75 darbai)

Aukso ir sidabro vaidmuo pinigų atsiradimeMonetų atsiradimas. Popierinių pinigų atsiradimas. Bankininkystės atsiradimas vakarų Europoje. Skaityti daugiau
Bendras nacionalinis produktasNacionalinis produktas. Asmeninio vartojimo išlaidos. Vyriausybinis prekių bei paslaugų pirkimas. Individualios vidaus investicijos. Prekių ir paslaugų eksportas. Prekių ir paslaugų importas. Nacionalinio produkto įvertinimo formulė. Bendrasis nacionalinis produktas ir grynasis nacionalinis produktas. Grynasis nacionalinis produktas, nacionalinės pajamos ir pardavimo mokestis. Kitų pajamų matavimas. Asmeninės pajamos. Grynosios gyventojų asmeninės pajamos. Santykiniai palyginimai. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Kainos indeksai. Ekonominės gerovės įvertinimas. Papildomi socialiniai rodikliai. Bendrasis ekonominės gerovės rodiklis. Nelegalioji ekonomika ir BNP sumažėjimas. Skaityti daugiau
Bendrasis vidaus produktasBVP. Bendrasis nacionalinis produktas. Bazinis kainų lygis. Realusis BVP. Nominalusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Lietuvos statistiniai duomenys. BVP, BVP vienam gyventojui. Bendrasis vidaus produktas. BVP pokyčiai. Nedarbas. Nedarbo rūšys ir formos. Dalinis nedarbas. Nedarbo tipai. Nedarbo mažinimas. Lietuvos statistiniai duomenys. Infliacija. Prarandantieji. Laimėtojai. Netikėta infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos tipai. Infliacijos priežastys ir vyksmas. Antiinfliacinės priemonės. Lietuvos statistiniai duomenys. Tarptautinės prekybos balansas. Lietuvos statistiniai duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Darni ekonominė plėtraDarnios ekonominės plėtros samprata ir esmė. Darni ekonominė plėtra ir ekologinės problemos. Darnios ekonominės plėtros turinio istorinė raida. Darnios ekonominės plėtros pagrindinės koncepcijos ir požiūriai. Darni plėtra ir jos koncepcijos. Darni ekonominė plėtra- trijų sistemų sąveika. Skaityti daugiau
Ekonominė politikaEkonominės politikos esmė ir tikslai. Lietuvos respublikos ekonominės politikos raida (nuo 1918 iki dabar). Ekonominės politikos formavimo veiksniai. Ekonominis augimas. Lietuvos ekonominis augimas nuo 1990. Valstybės struktūrinė politika. Lietuvos ūkio struktūra. Aplinkos apsaugos politika. Lietuvos aplinkos apsaugos politika. Inovacinė politika. Investicijos ir valstybės vaidmuo. Investicinė politika Lietuvoje. Konkurencijos politika. Konkurencinė politika Lietuvoje. Socialinė politika. Socialinė politika Lietuvoje. Užsienio ekonominė politika. Lietuvos užsienio ekonominė politika. Skaityti daugiau
Europos monetarinė sąjungaEuropos monetarinės sąjungos (EMU - European Monetary Union) kryptys: Ekonominė kryptis, Monetarinė kryptis. Susidomėjimo EMU didėjimas. Deloro pranešimas. Politinė EMU reikšmė. Centrinio banko nepriklausomybės svarba. EMU reikšmė visuomenės finansams. Politinės nepriklausomybės lygis (lentelė). Ekonominės nepriklausomybės lygis (lentelė). Pinigų kalimo pajamos procentais nuo Bendro nacionalinio produkto (lentelė). Mastrichto sutartis. Mini EMU modelis. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (5)Principas. Bendrieji principai. Subsidiarumo (pavaldumo) principas.. Koordinavimo principas. Elastingumo principas. Regioninės politikos organizavimo principai. Programavimo principas. Partnerystės principas. Suderinamumo principas. Sanglaudos principas. Regioninės politikos finansavimo principai. Koncentracijos principas. Papildomumo principas. Vertinimo principai. Stebėsenos (monitoringo) principas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Bendrosios pastabos. Bendrasis reglamentas. Europos regioninės plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Finansinis instrumentas žuvininkystei remti. Struktūrinės politikos įgyvendinimas. Struktūrinių fondų programavimas. NUTS. Paramos tikslai ir regionai bei atitinkamos programavimo procedūros pasirinkimas. Nacionalinių ir regioninių plėtros planų funkcija ir turinys. Bendrijos Paramos Matmenų funkcija ir turinys. Veiklos programų funkcija ir turinys. Programos papildymo funkcija ir turinys. BPD funkcija ir turinys. Struktūrinių fondų valdymas. Instituciniai sprendimai. Vadovaujančioji institucija. Tarpinės institucijos. Įgyvendinančios agentūros. Mokėjimo institucija. Finansinės taisyklės. Institucinė problematika. Stebėsenos ir vertinimo samprata ir tikslai. Vertinimas. ES struktūrinės paramos programų vertinimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Fiskalinės politikos ypatumai LietuvojeFiskalinės politikos ypatumai Lietuvoje. Biudžeto valdymo procesas Lietuvoje. Biudžeto sandaros reformos. Biudžeto valdymo principai. Biudžeto planavimo ir vykdymo procesas. Kontrolė. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymas (Vyriausybės etapas). Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje 1990 – 2004 metais. Fiskalinės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai. Bendrasis (konsoliduotas) šalies biudžetas: struktūra ir raidos tendencijos. Valstybės pajamos. Mokesčių sistemos pagrindiniai principai. Mokesčių sistemos reforma. Mokesčių reformos tobulinimo priemonės. Finansavimas. Ekonominis poveikis. Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra ir dinamika. Biudžeto išlaidų struktūra ir pokyčiai. Valdžios sektoriaus biudžeto išlaidų politika. Tikslai. Numatomos priemonės. Nacionalinio biudžeto išlaidų struktūra. Nauji 2004 metų biudžeto bruožai ir 2005 metų biudžetas. 2004 metų valstybės biudžeto privalumai. Nauji šalies biudžeto bruožai – konsolidacija su Europos Sąjungos (ES) finansiniais srautais ir socialinė orientacija. 2004 metų valstybės biudžeto trūkumai. 2005 metų Lietuvos nacionalinis biudžetas. Valstybės skola ir biudžetas. Valstybės pajamų didinimo problema: strateginis požiūris. Valstybės biudžeto išlaidų struktūros genderiniai iškraipymai. Fiskalinės politikos gairės artimiausiu laikotarpiu. Lietuvos konvergencijos programa. Fiskalinės prognozės. Bendrojo šalies biudžeto pajamų jautrumas. Bendrojo šalies biudžeto fiskalinio deficito prognozių pokyčiai. Mokesčių reformos tikslai, priemonės bei jų įgyvendinimas. Finansavimas. Ekonominis poveikis. Išlaidų politika. Tikslai. Numatomos priemonės. Finansavimas. Finansiniai srautai tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžetų. Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą. Išmokos iš Europos Sąjungos biudžeto. Bendrafinansavimo poreikis. Valstybės skolos politika. Tikslas. Numatomos priemonės. Valstybės skolos prognozės. Ekonominis poveikis. Fiskalinės rizikos sritys. Indėlių draudimas. Nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimas. Valstybės įmonių skolos bankams. Santaupų atkūrimas. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Valstybės turto privatizavimas. Biudžetų kreditorinis įsiskolinimas. Kita fiskalinė rizika. Valstybės garantijos. Skaityti daugiau
Gamtos ištekliaiGamtos išteklių taupymo problemos. Bendros nuosavybės išteklių taupymas. Privačios nuosavybės išteklių taupymas. Neatsinaujinančių išteklių taupymas. Skaityti daugiau
Įmonės dividendų politikaDividendų politika. Dividendų politikos pasirinkimo aspektas. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomika (6)Įmonių ekonomikos objektas. Rinkos dalyvių tikslai. Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos? Ūkio subjekto aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinės firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės MNC. Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Juridiniai įmonių tipai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Mokesčiai. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis, mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Finansų apskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių ribotumas. Sverto efektas. Amortizacija. Vertybinių popierių birža. Rizika. Draudimas. Investicijų vertinimo būdai. Skaityti daugiau
Infliacija (13)Infliacija. Defliacija. Stagfliacija. Infliacijos priežastys. Infliacija kaip problema. Infliacija ir nedarbas. Ekonominio augimo veiksniai ir rodikliai. Skaityti daugiau
Infliacija (14)Infliacija: rūšys, priežastys ir pasekmės. Istorinis infliacijos apibūdinimas. Defliacija. Infliacija. Infliacijos formos ir rūšys. Infliacijos priežastys ir kaštai. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo keliai. Infliacijos įvertinimas. Infliacija ir euro įvedimas. Infliacija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Infliacija (16)Infliacija. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos(kaštų) infliacija. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Kas nukenčia, o kas pasipelno iš infliacijos? Infliacijos mažinimo būdai. Skaityti daugiau
Infliacija (17)Infliacijos turinys, formos ir tempai. Infliacijos priežastys. Infliacijos turinys, formos ir tempai. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Skaityti daugiau
Infliacija (8)Infliacijos apibūdinimas. Infliaciniai procesai. Infliacinių procesų pagrindinės priežastys. Kainų indeksas. Metinė procentinė infliacijos norma. Infliacijos matavimas. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Infliacija ir nedarbas LietuvojeInfliacija. Infliacija Lietuvoje. Nedarbas. Nedarbas Lietuvoje. Užimtumas. Skaityti daugiau
Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybėsJaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės. Skaityti daugiau
Jaunimo verslumo ir verslininkiškumo skatinimasJaunimo verslumo ir verslininkiškumo skatinimas. Verslios asmenybės bruožai. Kultūros įtaka verslininkystei. Ryšys tarp kultūrinio šablono ir verslininkystės. Verslumo ugdymas. Verslumo programa ugdymo procese gali būti. Profesinis orientavimas ir darbo rinka. Europos Sąjungos užimtumo strategija. Veiklos programa. Skaityti daugiau
Lietuva ir Europos Sąjunga (ES): ekonomikos augimo prielaidos strateginėje perspektyvojeLietuva ir Europos Sąjunga: ekonomikos augimo prielaidos strateginėje perspektyvoje. Lietuvos nacionalinės ekonomikos potencialas narystės Europos Sąjungos (ES) kontekste. Lietuvos nacionalinio konkurencingumo veiksniai. Europos Sąjungos konkurencinga, dinamiška, žiniomis grįsta ekonomika 2010 metais. Informacinės visuomenės kūrimas. Europos mokslinių tyrimų zonos steigimas. Efektyviai funkcionuojanti Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka. Makroekonominės politikos koordinavimas. Švietimo ir mokymo tobulinimas. Aktyvios užimtumo politikos plėtojimas. Socialinės apsaugos modernizavimas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) pasekmės. Skaityti daugiau
...