Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos pristatymai

Makroekonomikos pristatymai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos darbo rinkos raida 1991-2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinkos atsiradimas. Pagrindiniai darbo rinkos veikėjai. Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo rinkoje. Bedarbių skaičiaus kitimas. Bedarbio portretas. Įdarbinimas į laisvas darbo vietas. Įtraukimas į aktyvias darbo rinkos programas. Įtraukimas į profesinio mokymo programą. Darbo rinkos ir užimtumo tendencijos. Pagrindinės darbo rinkos problemos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyti darbo biržos tikslai 2006 m.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-03-26
 • Lietuvos importo ir eksporto ekonominis vertinimas

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas: Lietuvos eksporto ir importo rodikliai. Darbo metodai. Tarptautinė prekyba. Tarptautines prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos formos. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos importo ir eksporto partneriai. Eksportas ir importas pagal makroekonomikos kategorijų klasifikatorių. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-11
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Uždaviniai. Valstybės biudžeto funkcijos. Biudžeto pajamų sudarymo klasifikacija. Biudžeto išlaidų sudarymo klasifikacija. Biudžeto subalansavimo problemos. 1993 - 2002 metų biudžetų lyginamoji diagrama. 2004ųjų metų biudžeto išlaidų pasiskirstymas. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-03-28
 • Lietuvos socialinė politika

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Lietuvos Respublikoje nustatomos tokios valstybinio socialinio draudimo rūšys. Pensijų socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-12-15
 • Lietuvos strateginiai dokumentai

  PowerPoint pristatymas. Kam reikalinga strategija? Strateginio planavimo metodika. Strateginis planavimas. Strateginis veiklos planas. Sutrumpintas strateginis veiklos planas. Strateginiai tikslai. Vyriausybės prioritetiniai strateginiai tikslai. Programa. Uždavinys. Priemonė (projektas). Aplinkos analizė (PEST analizė). Išteklių analizė. SSGG analizė. Strateginių veiklos planų vertinimo kriterijai. Strateginio valdymo modelis. Integruoto planavimo modelis. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos pagrindinis tikslas. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Valstybės ilgalaikės raidos strategijos struktūra. Ilgalaikė ūkio plėtros strategija. Pagrindinis strateginis tikslas. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Bendrasis programavimo dokumentas. BPD plėtros strategijos struktūra. BPD įgyvendinimo ilgalaikis socialinis-ekonominis poveikis. Sąvokų akcentai. Reikalinga informacija.
  Makroekonomika, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-10-27
 • Likvidumo spąstai

  PowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Pinigų rinkos pusiausvyros mechanizmas. Pinigų rinkos pusiausvyra grafiškai. Kada pakliūnama į likvidumo spąstus? Pakliuvus į likvidumo spąstus. Kaip ištrūkti iš "spąstų"? Tai kaip vis dėlto ištrūkti? Išvados
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2011-03-01
 • Makroekonomika (55)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindiniai ekonominės sistemos sektoriai ir jų tarpusavio ryšiai. Prekių ir paslaugų, gamybos veiksnių bei pinigų srautai tarp dviejų ekonomikos sektorių. Šalies ekonominių pasiekimų įvertinimas. Bendrojo nacionalinio produkto apskaita. BNP skaičiavimas sumuojant galutinių prekių bei paslaugų kainas (gamybos metodas). BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines išlaidas. BNP skaičiavimas sumuojant visas pinigines pajamas. Nominalusis ir realusis BNP. Produkto kilmės vaidmuo BVP rodiklyje. Asmeninės ir disponuojamos pajamos. Ekonomikos augimas ir jos cikliškumas. Darbo jėga ir nedarbas. Tekamasis, Struktūrinis ir Ciklinis nedarbas. Nedarbo lygio įvertinimas ir visiškas užimtumas. Supaprastintas uždaros privačios ekonomikos modelis. Pagrindinės makroekonominės sąvokos. Supaprastintas privačios ekonomikos modelis. Vartojimo išlaidos C ir taupymas S. Vartojimą charakterizuojantys rodikliai. Taupymą charakterizuojantys rodikliai. Pusiausvyra Keinso teorijoje. Investicijų vaidmuo bendrojoje paklausoje. Vyriausybės Iždo politika. Mišri ekonomika. Vyriausybės išlaidų poveikis BNP. Mokesčių poveikis nacionaliniam produktui. Tiesioginiai, netiesioginiai ir grynieji mokesčiai. Bendrojo bei proporcinio mokesčio poveikis ekonomikai. Suminis Iždo politikos poveikis. Ekspansyvi ir varžanti fiskalinė politika. Iždo politikos priemonių taikymo ypatybės. Mokesčių panaudojimo ribos. Laffero (Laffer) kreivė. Savaiminių stabilizatorių poveikis. Fiskalinio reguliavimo sunkumai. Šalies monetarinė politika. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų sistemos funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Būtinieji ir pertekliniai rezervai. Pinigų multiplikatorius. Pinigų kūrimo procesas. Centrinio banko pinigų politikos įrankiai. Būtinųjų rezervų normos reguliavimas. Diskonto normos reguliavimas. Atviros rinkos operacijos. Infliacija ir jos įtaka ekonomikai. Infliacijos matavimas. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatytos infliacijos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Infliacijos priežastys. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacija ir nedarbas. Vyriausybės infliacijos valdymo politika. Infliacijos reguliavimo priemonės. Antiinfliacinės politikos kaina. Atvira ekonomika. Tarptautinės prekybos veiksniai. Tarptautinės prekybos įtaka nacionaliniam produktui. Užsienio prekybos reguliavimas. Mokėjimų balansas. Valiutų kurso įtaka tarptautinei prekybai. Valiutos kurso režimai. Valiutos kurso kitimo poveikis.
  Makroekonomika, pristatymas(61 skaidrė)
  2007-04-24
 • Makroekonomikos pusiausvyra

  PowerPoint pristatymas. Pusiausvyros BNP: paklausos aspektas. Pusiausvyros BNP (YE). Pusiausvyros sąlyga. Pusiausvyra esant pastoviai bendrajai paklausai. Pusiausvyros nacionalinio produkto lygis (E). Bendroji paklausa (AD). Bendrosios paklausos rūšys (pagal numatytą ir nenumatytą atsargų pasikeitimą. Pusiausvyros BNP nustatimo būdai (pusiausvyros sąlygos). I-oji pusiausvyros sąlyga (pusiausvyros BNP lygis). Pusiausvyros BNP lygis esant kintamoms pajamoms. II-oji pusiausvyros sąlyga (pusiausvyros BNP lygis). Pusiausvyros BNP: pasiūlos aspektas. Pusiausvyros BNP kitimas. Multiplikatorius (m). Bendroji paklausa esant kartotiniam išlaidų padidėjimui. Makroekonomikos pusiausvyra esant kintamam pusiausvyros BNP. Potencialiojo BNP (YP) ir pusiausvyros BNP (YE) sąveika. Potencialusis BNP. Nuosmukio (recesinis) tarpsnis. Infliacinis tarpsnis.
  Makroekonomika, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-15
 • Makroekonominiai rodikliai Pabaltijo šalyse

  PowerPoint pristatymas. Makroekonomika. Pabaltijo šalių ekonominiai rodikliai. Bendras vidaus produktas (BVP). BVP pokyčiai, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Nedarbo lygis. Nedarbo lygio dinamika. Darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Pabaltijo šalių užsienio prekyba tiesioginės užsienio investicijos. Eksportas. Eksportas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas. Importas Baltijos valstybėse 2005 m. Importas į Lietuva iš Pabaltijo šalių. Importas į Latviją iš Pabaltijo šalių. Importas į Estiją iš Pabaltijo šalių. Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-10-03
 • Mastrichto kriterijai

  PowerPoint pristatymas. Makroekonomikos rodikliai (Mastrichto kriterijai). Kontroliniai konvergencijos kriterijai. Infliacijos padidėjimo tempai (IR – inflation rate). Infliacijos didėjimo tempai. Kainų indeksai, naudojami infliacijos mastui įvertinti. Kainų indeksas. Vartotojų kainų indeksas. Gamintojų kainų indeksas. Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI). Lyginamieji svoriai, naudojami suderintam vartotojų kainų indeksui skaičiuoti, promilėmis. Paskolų palūkanų norma. Biudžeto deficitas. Valstybės skola. Einamosios sąskaitos deficitas.
  Makroekonomika, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-27
 • Mokėjimo balanso tendencijos Lietuvoje 2006 metais

  PowerPoint pristatymas. Mokėjimo balansas. Tikslas. Pagrindinės mokėjimo balanso dalys. Lietuvos mokėjimo balansas 2006 metais. Einamosios sąskaitos balanso sudedamosios dalys. Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Eksporto kaitos veiksniai (pokytis per metus). Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Importo kaitos veiksniai (pokytis per metus). Užsienio prekyba ir konkurencingumas. Lito realiųjų efektyviųjų kursų kaita pagal šalių grupes. Einamosios sąskaitos deficito finansavimas. Einamosios sąskaitos deficito (ESD) finansavimo šaltiniai. TUI įplaukos. Lietuvos mokėjimo balanso tendencijos 2006 metais.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-28
 • Nacionalinių bankų politika Europos pinigų sąjungoje: Suomijos patirtis, Lietuvos iššūkiai

  PowerPoint prezentacija. Įvadas. Legatum prosperity index TOP 10. Legatum prosperity index. Corruption perceptions index TOP 10. Competitiveness index TOP 10. Suomijos raida ir pamokos europos pinigų sąjungoje. Asimetriniai šokai. Kodėl Suomijai grėsė asimetriniai šokai? Europos pinigų sąjungos nauda ir iššūkiai Lietuvai. Valiutos ir savarankiškos pinigų politikos praradimas. Nedidelė verslo ciklo koreliacija tarp Lietuvos ir euro zonos. Silpnos koreliacijos priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-03-02
 • Natūralūs ištekliai ir darnus vystymasis

  PowerPoint pristatymas. Šalies konkurencinį pranašumą lemia. Porterio "deimantų" modelis - šalies konkurencingumą lemia. Geografiniai veiksniai lemiantys konkurencingumą. Klimatas. Gamtiniai ištekliai. Nafta. Kiti energijos šaltiniai. Mineraliniai ištekliai. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Infrastruktūros pokyčių svarba. Gamtos išteklių naikinimas. Aplinkos tarša: Ekologinės katastrofos. Darnus vystymasis. Europos Sąjunga: prekybos ir rinkos liberalizavimas.
  Makroekonomika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-04-07
 • Natūralus nedarbo lygis

  PowerPoint pristatymas. Visiškas užimtumas Natūralus nedarbo lygis. Natūralaus nedarbo lygio apskaičiavimas. M. Friedmanas ir natūralaus nedarbo lygio teorija. Statistiniai duomenys.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-02
 • Nedarbas (16)

  PowerPoint pristatymas. Gyventojų klasifikacija. Nedarbo matavimo rodikliai. Nedarbo lygis. Aktyvumo lygis. Užimtumo lygis. Nedarbo mastas. Pagrindiniai srautai darbo rinkoje. Nedarbo priežastys (klasikų požiūris). Nedarbo priežastys (Keinso požiūris). Nedarbo rūšys. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Okuno dėsnis. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Socialiniai nedarbo nuostoliai.
  Makroekonomika, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-07-03
 • Nedarbas ir infliacija (2)

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas ir infliacija. Nedarbo lygis. Nedarbo pritekėjimo šaltiniai. Nedarbo nuotekio srautas. Nedarbo ekonominiai nuostoliai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). J.Benthamas. Šiuolaikinio utilitarizmo atmainos. Johnas Stuartas Millis. Suinteresuotųjų (stakeholders) teorija. Suinteresuotieji. Suinteresuotųjų analizė. Pagrindiniai suinteresuotųjų analizės klausimai. Moralinės atsakomybės matrica. Moralinės atsakomybės rūšys. Jeremy Benthamas.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-05-18
 • Nedarbo būklės Lietuvoje tendencijos

  PowerPoint pristatymas. Nedarbas. Nedarbo lygis Lietuvoje. Nedarbo lygio dinamika ir tendencijos Lietuvoje. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-05
 • Nedarbo mažinimo programos (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Numatomos penkios užimtumo didinimo kryptys. Esminės užimtumo problemos. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas.
  Makroekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-07-03
 • Nedarbo pasekmės (2)

  PowerPoint pristatymas. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Šeimoje. Visuomenėje. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Okuno dėsnis. Ekonominės problemos. Ar galima rasti teigiamų pasekmių? Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-10-10
 • Pagrindinės šalies ekonominės socialinės raidos tendencijos (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Įvadas. Valstybės socialinės ekonominės raidos strategija. Apibrėžimas. Principai ir prioritetai. Pagal socialinę ekonominę raidą lemiančių strateginių sprendimų turinį. Socialinę ekonominę raidą lemiančių strategijų rengimą ir įgyvendinimą. Šalies socialinės ekonominės raidos analizė. Pagrindiniai ekonominės ir socialinės raidos rodikliai 1996–2005 m. Išvados.
  Makroekonomika, pristatymas(14 skaidrių)
  2008-03-05
Puslapyje rodyti po