Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyventojų vartojimo krepšelio sudarymas, kitimas

  Įžanga. Vartojimo krepšelio sudarymas ir naudojimas. Istorija. Vartojimo krepšelio pokyčiai 1998-2005 metais. Vartotojų kainų indeksas. Kas tai- vartotojų kainų indeksas? Individualus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius. VKI skaičiavimas. Atskirų prekių ir paslaugų grupių įtaka VKI. Suderintas vartotojų kainų indeksas. Vartotojų kainų indeksų suderinimas Europos sąjungos šalyse. Vartojimo krepšelis naudojamas SVKI skaičiuoti. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-26
 • Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos parametrai. Požiūriai į globalizaciją. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir globalizacija. Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą ir prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-09-30
 • Globalizacija pasaulio ūkyje

  Globalizacija pasaulio ūkyje. Globalizacijos procesas, teigiamos ir neigiamos pasekmės. Galima išskirti tris pagrindinius globalizacijos veiksnius. Šiuolaikinių tarptautinių ekonominių santykių ypatumai globalizacijos procese. Nacionalinio ekonominio saugumo problema.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Globalizacija. Samprata ir pasekmės

  Įvadas. Kas yra globalizacija? Globalizacijos matmenys. Diskusijos dėl globalizacijos. (požiūriai). Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija - griaunanti jėga ar naujos galimybės? Finansinės globalizacijos apibūdinimas. Finansinę globalizaciją paskatinę veiksniai. Globalizacijos poveikio vertinimas. Finansinės globalizacijos poveikis rinkoms. Globalizacijos poveikis mūsų gyvenimui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-02-23
 • Globalizacijos procesai pasaulio ekonomikoje

  Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Europos Sąjunga ir pasaulio ekonomika. Europos Sąjunga ir pasaulinis darbo pasidalijimas. Europos Sąjunga ir pasaulinis prekybos liberalizacija. Netarifinių barjerų taikymas Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ir būsimieji nariai: preferenciniai prekybos režimai. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir globalizacija. Lietuvos stojimas į Europos Sąjunga ir prekybos restruktūrizavimas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir prekyba su Rusija.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-05-18
 • Grynasis eksportas

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Lietuvos grynąjį eksportą. Pagrindinės sąvokos. Eksporto ir importo rodikliai. Intrastato sistema. Ekstrastato sistema. Lietuvos ir kitų šalių užsienio prekyba. Grynojo eksporto rodiklių kitimas. Eksporto ir importo skirtumas pagal mėnesius. Užsienio prekyba pagal šalis. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal apskritis. Rodiklių smukimo priežastys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2010-04-20
 • Ilgalaikė Lietuvos ekonomikos plėtros strategija

  SSGG analizė. Lietuvos ekonomikos vizija. Valstybės ekonomikos augimo ir struktūrinės plėtros misija. Strateginiai tikslai. Vizijos, misijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės (valstybinė ekonomikos augimo ir struktūrinės plėtros politika).
  Makroekonomika, referatas(45 puslapiai)
  2005-06-04
 • Ilgalaikis jaunimo nedarbas Italijoje

  Įvadas. Jaunimo užimtumo politika Italijoje. Europos ir Italijos užimtumo strategija. Žmogiškasis kapitalas, jo augimas ir konvergencija. Europos užimtumo strategija ir žmogiškojo kapitalo akumuliacija. Švietimo sistemos ir įdarbinimo agentūrų reforma. Jaunimo nedarbo požymiai. Bendrieji požymiai. Italijos jaunimo nedarbas kaip žmogiškojo kapitalo nuvertėjimo procesas. Italijos darbo rinkos politikos įtaka jaunimo darbingumui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-03
 • Ilgalaikis nedarbas ir jo pasekmės

  Įvadas. Bedarbiai: Kas tai? Ar tai žmonės norintys dirbti? Ar žmonės tinginiai? Kaip tapti turtingu? Taisyklės žmogui, planuojančiam pradėti savo verslą. Nedarbo rūšys.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-20
 • Įmokos valstybiniam socialiniam ir sveikatos draudimui. Jų vaidmuo

  Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Privalomasis socialinis draudimas. Valstybinė socialinė pensija. Ligos ir motinystės draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savanoriškas valstybinis socialinis draudimas. Savanoriškas pensijinis draudimas. Savanoriškas socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka ir atsakomybė. Valstybinio socialinio draudimo statistiniai duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-06
 • Įmonės Lietuvoje. Jų rūšys, tikslai, finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Įmonės samprata. Įmonių rūšys Lietuvoje. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komandinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Investicinės akcinės bendrovės. Specialios paskirties akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kredito unija. Išvada.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-25
 • Įmonės veikla ir pelnas

  Įvadas. Gamybos procesas. Įmonės sąvoka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonės steigimas. Įmonės tikslai. Įmonės veiklos veiksniai. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Įmonės veikla ir pelnas (2)

  Įvadas. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimas. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Firmos pelno maksimizavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2009-06-15
 • Įmonių ekonomika (2)

  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonė kaip sistema. Vidinė įmonės struktūra. Įmonės aplinka. Įmonės tikslų sistema. Įmonių klasifikavimas. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybinė įmonė. Bendra (mišri) įmonė.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-04
 • Įmonių ekonomika (3)

  Apibūdinkite, kas yra verslas ir kokias funkcijas atlieka verslas? Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonės partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėjus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad gerai veiktų? Žinoma, kad: a) įrenginio įsigijimo kaina 8000 lt. b) Transportavimo išlaidos sudarė 5 proc. kainos; c) Sumontavimo ir derinimo išlaidos 1200 lt; d)Metinė amortizacijos norma 20 proc.; e) Demontavimo išlaidos 40 lt; f) Likvidumo pajamos 200 lt; g) Normatyvinis eksploatacijos laikotarpis 5 metai. Apskaičiuoti įrenginio 1. pilnąją pradinę vertę; 2. metinius amortizacinius atskaitymus; 3. likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos; 4. likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Apibūdinkite trumpalaikį turtą ir nurodykite jo struktūrą. Panelė J.Lapytė šeštadieniais dar dirba firmoje "Švara", kur ji moko merginas amato. Šį darbą ji laiko nepagrindiniu. Rugsėjo mėnesį jai apskaičiavo 400 lt darbo užmokesčio. Kiek ji gaus grynųjų (atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius)? Kokios darbo apmokėjimo sistemos paplitę Lietuvoje? Pagal kokią sistemą gaunate atlyginimą Jūs? Paaiškinkite kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonės darbo laikas? Tarkime, ponas V. įkūrė viešbutį, kurį sudaro 3 padaliniai: miegamieji, restoranas, konferencijų salė. Per metus realizavimo įplaukos sudaro 250000lt (miegamųjų korpusas – 90000lt, restoranas – 110000lt, konferencijų salė – 50000lt). Pastovios išlaidos sudarė 45000lt, kintamos išlaidos sudarė 150000 lt. (miegamasis korpusas 30000lt., restoranas – 70000lt, konferencijų salė – 50000lt). Apskaičiuokite: -Viešbučio nenuostolingų pardavimų mastą (lūžio tašką). Nubraižyti grafiškai. -Apskaičiuokite kiekvieno padalinio pelningumo rodiklius ir pavaizduokite grafiškai pelno lūžio tašką. Prekeivis, pirkęs prekes už 4000 lt jas pardavė su 15 proc. antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei be 15,25 proc. pajamų mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 lt?
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Industry in Lithuania

  Textiles. Food industry. Forestry and wood processing. Basic indicators of the forests of Lithuania. Energy sector. Transport. Conclusions.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-09
 • Inflation or deflation?

  Darbas anglų kalba. Infliacija ar defliacija? Definitions of inflation and deflation. The global economy. Inflation and deflation are mighty macro-economic tides.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-08-29
 • Infliacija (11)

  Įvadas. Infliacijos efektas. Bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos infliacija. Palyginimas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-30
 • Infliacija (12)

  Įvadas. Infliacija, jos formos ir tempai. Infliacijos priežastys. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Numatyta infliacija ir jos pasekmės. Netikėtos infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Antiinfliacinės politikos esmė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-02
 • Infliacija (15)

  Įvadas. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacija Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-14
Puslapyje rodyti po