Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos referatai

Makroekonomikos referatai (642 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų sistema ir ekonomika

  Finansų rinkos esmė. Pasaulinės finansų rinkos mechanizmas: paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Tarptautinės finansinės organizacijos. Tarptautinių finansų institucijų pagrindinės funkcijos. Pagrindiniai finansiniai instrumentai.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-23
 • Fiskalinė ir monetarinė politika Lietuvoje

  Įvadas. Fiskalinės politikos disciplina. Fiskalinės politikos įvertinimas. Visiško užimtumo biudžetas. Monetarinės ir fiskalinės politikos. Kuri iš jų yra svarbesnė, valdant visuminę paklausą? Monetarinė politika ir palūkanų norma. Pinigų kiekis ir paklausa jam. Monetarinė politika. Monetarinis požiūris. Kiekybinė pinigų teorija. Kodėl pinigų apyvartos greitis turėtų būti stabilus? Pinigų paklausa. Monetaristų abejonės dėl fiskalinės politikos. Atvejis, kada įmanoma drauge panaudoti fiskalinę ir monetarinę politikas.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-06
 • Fiskalinė politika (3)

  Darbo tikslas: susipažinti su valstybės vaidmeniu ekonomikoje, susipažinti su fiskaline politika, susipažinti su valstybės biudžetu, susipažinti su nedarbu ir infliacija, susipažinti su užimtumo teorijomis ir principais. Fiskalinė politika. Pagrindinis fiskalinės politikos tikslas. Valstybės biudžetas. Fiskalinė politika kaip priemonė ekonomikai stabilizuoti. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-07
 • Fiskalinė politika (4)

  Įvadas. Fiskalinė politika. Valstybės fiskalinė politika. Tikslinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Valstybės fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto lygtis. Mokesčių sistema. Mokesčių funkcijos ir savybes. Lafero kreivė. Mokesčiai Lietuvoje. Mokesčių sistemos tobulinimas. Lietuvos fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Svarbiausios problemos. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Fiskalinė nauda. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-05-10
 • Fiskalinė politika (5)

  Įvadas. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Fiskalinė decentralizacija: prieštaringas procesas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-13
 • Fiskalinė politika (7)

  Įvadas. Fiskalinės politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas - fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Lietuvos fiskalinės politikos analizė. Surinktų pajamų analizė. Pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai. Kiti mokesčiai. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. Ekonominių rodiklių projekcijų skaičiavimo prielaidos. Ekonominės raidos rizikos aspektai. Prekių ir paslaugų rinkos. Vartotojų kainos. Darbo rinka. Naudojami ekonominių rodiklių projekcijų rengimo metodai. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-02-22
 • Fiskalinė politika (9)

  Įvadas. Valstybinio biudžeto analizė. Multiplikatoriaus panaudojimas fiskalinėje politikoje. Vyriausybės išlaidų ir investicijų multiplikatorius. Mokesčių multiplikatorius. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Atviros ekonomikos multiplikatorius. Ilgalaikio recesinio tarpsnio skaičiavimas ir mažinimas. Recesinis (nuosmukio) tarpsnis. Ilgalaikio recesinio tarpsnio mažinimas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-05-08
 • Fiskalinė politika ir jos įgyvendinimo problemos

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Laiko problema. Politikos pinklės, besistengiant subalansuoti kasmetinį biudžetą. Fiskalinės politikos įvertinimas-visiško užimtumo biudžetas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-27
 • Fiskalinė politika Lietuvoje

  Įvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-04
 • Fiskalinė sistema Lietuvoje

  Įvadas. Istorija. Fiskalinė politika atkūrus nepriklausomybę. Fiskalinės politikos našumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-22
 • Fiskalinės politikos esmė ir tikslai

  Fiskalinės politikos priemonės. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-12
 • Fiskalinės politikos esmė ir tikslai (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, kokia yra fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Fiskalinė politio. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos mokesčių sistema. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2010-12-08
 • Gamybos kaštai ir jų rūšys pelno maksimizavimas

  Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštai. Kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Kaštai trumpu laikotarpiu. Pastovūs (fiksuoti) kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai bendrieji kaštai. Vidutiniai pastovieji kaštai. Vidutiniai kintamieji kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpalaikiai gamybos kaštai. Ilgo periodo kaštai. Kitos kaštų rūšys ir jų apibrėžimai. Pelnas. Pelno maksimizavimas.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-30
 • Gamtos išteklių naudojimas (2)

  Įvadas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Bendros nuosavybės išteklių taupymo sunkumai. Privačios nuosavybės ištekliai. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Lietuvos gamtos ištekliai. Naujienos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Gyventojų gerbūvis

  Įvadas. Šalies ekonominiai rodikliai. Visuomenės vystymo rodikliai. Švietimo sistema. Kultūra. Sveikatos ir socialinė apsauga. Gyvenamas – komunalinis ūkis. Gerbūvio kilimo perspektyvos. Darbo jėgos pasiūlos tendencijos. Darbo jėgos paklausos tendencijos. Teisėtvarka. Gyvenimo lygis ir skurdo rodikliai. Miesto ir kaimo gyventojai. Lietuva ir kitos šalys. Išvados. Lentelės (15). Paveikslai (11).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-05-10
 • Gyventojų užimtumas ir nedarbas Kauno mieste

  Įvadas. Gyventojų užimtumas ir nedarbas Kauno mieste. Nedarbas Lietuvoje. Užimtumas. Nedarbas. Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbių skaičius. Išsilavinimas. Alternatyvos.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-29
 • Gyventojų užimtumo Lietuvoje 1995–2005 metų analizė

  Įvadas. Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Gyventojų užimtumas tyrimo duomenimis. Vidutinis metinis užimtųjų skaičius. Užimti gyventojai pagal lytį. Gyventojų užimtumo tyrimas. Užimtų gyventojų išsilavinimas. Vidutinis metinis užimtų gyventojų skaičius. Surašymo reikšmė kaimo gyventojų užimtumo ir nedarbo problemoms nagrinėti. Didžiausių miestų užimtumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-09
 • Gyventojų užimtumo perspektyvos

  Įvadas. Gyventojų užimtumas. Gyventojų užimtumo perspektyvos. Įsidarbinimo galimybių prognozė 2003 metams. Užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Pirmoji kryptis – darbo vietų sistemos plėtojimas. Darbo vietų kūrimo skatinimo sistemos tobulinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-10-24
 • Gyventojų užimtumo perspektyvos (2)

  Įvadas. Užimtumas ir darbo rinkos politika. Užimtumas, švietimas ir profesinis mokymas. Žmogiškieji ištekliai. Užimtumo, švietimo, profesinio mokymo ir mokslo sąlygų gerinimas. Žemės ūkis ir kaimo plėtra. Užimtumo sektoriaus vizija. Valstybės misija užimtumo politikos srityje. Užimtumo politikos tikslai. Veiksmai ir nacionalinės programos. Užimtumo gebėjimų didinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Lygių galimybių politikos stiprinimas. Užimtumo politikos integravimo didinimas. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2009-04-23
 • Gyventojų užimtumo prognozavimas (2)

  Įžanga. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Užimtumas pagal sektorius. Užimtumas pagal profesijas. Savarankiškai dirbantys asmenys. Nedarbas. Bendrosios tendencijos. Nedarbo struktūra. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Lietuvos tikslai Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Pagrindiniai tikslai ir priemonės. Svarbiausi siekiami tikslai. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir aprėpties stiprinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-12
Puslapyje rodyti po