Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos šperos

Makroekonomikos šperos (40 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (6)

  Nacionalinis produktas, jo rodikliai. BNP (Gross Nacional Product). BNP skaičiavimo metodai. Pajamų sumavimo metodas. BNP skaičiavimas gamybos metodu. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Fiskalinės (iždo) politikos priemonės. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(32 puslapiai)
  2005-06-20
 • Makroekonomika (60)

  Nedarbas. Nedarbo esmė ir jo rūšys. Nedarbo rodikliai. Nedarbo priežastys. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Nedarbo mažinimo priemonės. Oukeno dėsnis. Infliacija. Infliacijos rūšys. Ekonominės pasekmės. Paklausos infliacija. Pasiūlos infliacija. Stagfliacija. Infliacinis mokestis. Senjoražas. Infliacijos mažinimo kaštai. Trumpalaikės ir ilgalaikės antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ūkinės veiklos cikliškumas. Ciklų priežastys ir rūšys. Verslo ciklo fazės, jų bruožai. Multiplikatorius ir akceleratorius kaip verslo ciklą įsiūbuojantieji veiksniai. Ekonomikos stabilizavimo galimybės (įvairūs požiūriai). Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė, tipai, rodikliai, veiksniai. Ekonomikos augimo privalumai ir ribos. Ekonomikos augimo keinsiniai ir klasikiniai modeliai (Domaro, Harodo, Solou), jų esmė, taikymo galimybės. Makroekonomikos ypatumai atviros ekonomikos sąlygomis. Tarptautinis darbo pasidalijimas kaip pagrindinė tarptautinės prekybos atsiradimo prielaida. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas, kitos tarptautinių ekonominių ryšių būtinumą grindžiančios teorijos. Tarptautinės prekybos poveikis makroekonomikos procesams. Tarptautinės prekybos politinės priemonės. Tarptautinės prekybos privalumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(18 puslapių)
  2007-09-06
 • Makroekonomika (62)

  Darbo jėga. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Bendrasis kainų lygis. Indeksas. Kainų indeksas. Kainų indekso pagalba galima. Infliacija. Defliacija. Vartojimo paklausa ir vartojimo funkcija. Ribinis ir vidutinis polinkis vartoti. Vartojimo funkcija. Ribinis polinkis vartoti. Vidutinis polinkis vartoti. Trumpojo laikotarpio vartojimo funkcija. Ilgojo laikotarpio vartojimo funkcija. Taupymo funkcija. Ribinis polinkis taupyti. Skiriami tokie veiksniai, veikiantys namų ūkių vartojimo ir taupymo išlaidų pokyčius. Nominalioji palūkanų norma. Realioji palūkanų norma. Investicijų funkcija. Taupymo, investicijų ir palūkanų normos ryšys. Investicijų paklausos didėjimas. Santaupų priklausomybė nuo palūkanų normos. Investicijų didėjimas, jei santaupos priklauso nuo palūkanų. Bendroji paklausa. Bendrosios išlaidos. Bendrosios paklausos kreivė. Bendrosios paklausos formą lemia 3 veiksniai. Pusiausvyros bendrasis nacionalinis produktas. Neplanuotos investicijos. Autonominė bendroji paklausa. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Grynieji mokesčiai. Autonominių mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Proporcingų mokesčių poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Autonominių mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Proporcingų grynųjų mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, špera(27 puslapiai)
  2007-10-01
 • Makroekonomika (66)

  Makroekonomika ir pagrindiniai jos rodikliai. Nacionaliniu pajamų apskaita. Nacionalinis produktas, jo gamyba, paskirstymas ir vartojimas. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Pinigai ir šiuolaikiniai bankai. Fiskalinė politika ir jos poveikis ekonomikai. Centrinis bankas ir monetarinė politika. Monetarinė politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. IS – LM modeliai uždaroje ekonomikoje. Makroekonomikos bendroji pusiausvyra. Ekonominio augimo teorija. Nedarbas ir užimtumo reguliavimas. Ekonominės veiklos ciklai. Infliacija. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Tarptautinė pinigų sistema globalioje ekonomikoje.
  Makroekonomika, špera(23 puslapiai)
  2007-11-26
 • Makroekonomika (68)

  Ekonomikos teorija. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos tikslai. Gamybos galimybių kreivė. Ekonominės sistemos. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Ūkinė komercinė veikla. Vartotojo elgsena. Įmonės kaštai. Ilgojo periodo kaštai. Rinkos struktūros modeliai. Grynoji monopolija. Natūralioji monopolija. Muitai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Renta. Nacionalinis produktas ir nacionalinės pajamos. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Nacionalinių sąskaitų sistema. Bendrasis nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Bendrasis nacionalinis produktas kaip išlaidu suma. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Visuminės pasiūlos kitimas priklauso. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Ciklinių svyravimų priežastys- visuminės paklausos pokyčiai. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Mokesčiu sistemos tobulinimo kryptys. Biudžeto išlaidų politika. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas, esmė. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys. Nedarbas ir infliacija. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimas. Infliacija. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Ekonominis augimas. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Muitai. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto sistemai būdingi šie pranašumai. Aukso standarto sistemai būdingi šie trūkumai. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2007-12-11
 • Makroekonomika (7)

  Nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimo paklausa. Vartojimo funkcija. Investicijų paklausa. Investicijų funkcija. Visuminė paklausa. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus ir įgyvendinimo problemos. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos, jų sąryšis. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo politika. Infliacijos ir nedarbo sąryšis. Infliacijos kaštai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Infliacijos esmė, jos priežastys ir vyksmas. Valiutų rinka. Fiksuotas ir plaukiojantis keitimo kursai. Mokėjimų balansas ir jo kitimas. Ekonominio augimo sąvoka ir veiksniai. Verslo ciklas. Akseleratoriaus – multiplikatoriaus modelis. Tarptautinė prekyba ir palyginamojo pranašumo dėsnio esmė. Valiutų kursų režimai. Fiksuoti ir plaukiojantys valiutų kursai.
  Makroekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-07-15
 • Makroekonomika (76)

  Bendras nacionalinis produktas (BNP). Vartojimo pusiausvyra. Visuomenės paklausa. Visuomenės pasiūla. Pusiausvyra paprastoje ekonomikoje. Vyriausybės iždo politika. Nedarbas. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo formos. Nedarbo (mikro ir makro) pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Naudingumas. Engelio dėsnis. Pokyčio įtaka prekių paklausai. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Makroekonominiai nuostoliai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Strateginės priemonės. Trumpalaikės priemonės. Pinigai ir bankai. Pinigai ir jų panaudojamas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Kainų lygis. Monetarinė politika. Litas ir jo atsiradimas. Bankai. Valiutos kursai. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Devalvacija ir revalvacija. Tarptautinės valiutų kurso sistemos. Aukso standartas. Dolerio standartas. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Lito dabartis. Užsienio prekyba. Mokėjimų balansas. Užsienio prekybos nauda ir žala. Tarptautinė prekyba ir vyriausybės politika. Lietuvos užsienio prekyba. Aplinkos apsauga. Aplinkos apsaugos kontrolės kaštai. Aplinkos apsaugos reguliavimo metodai. Urbanizacija. Kelių eismo reguliavimas. Užterštumo mažinimo prognozės.
  Makroekonomika, špera(13 puslapių)
  2008-06-11
 • Makroekonomika (77)

  Nedarbas ir infliacija. Nedarbo mažinimo priemonės. Ekonominis augimas. Tarptautinė prekyba. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Nacionalinių sąskaitų sistema. Namų ūkis. Įmonė (firma). Vyriausybės sektorius. Užsienio šalių subjektai. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendras nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Bendrasis nacionalinis produktas kaip išlaidų suma. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Vartojimo ir taupymo veiksniai. Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos kitimas priklauso nuo. Darbo našumo pasikeitimo. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Krizė (depresija). Pagyvėjimas. Pakilimas. Smukimas (recesija). Ciklinių svyravimų priežastys – visuminės paklausos pokyčiai. Fiskaline politika. Fiskalinės politikos apibendrinamieji rodikliai. Mokesčių sistemos tobulinimo kryptis. Biudžeto išlaidų politika. Pinigų kilmė. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Bankų atsiradimas, esmė. Bankų funkcijos. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės politikos tikslai ir turinys. Nedarbas. Nedarbo lygis. Valiutų kursų rėžimai. Aukso standartas. Mokėjimų balanso reguliavimas esant aukso standartui. Aukso standarto sistemai būdingi šie pranašumai. Aukso standarto sistemai būdingi trūkumai. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantieji valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų. Naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Makroekonomika, špera(10 puslapių)
  2008-11-11
 • Makroekonomika (85)

  Makroekonomikos objektas. Makroekonomika nagrinėja. Makreokonomika. Makroekonomikos tikslai. Makroekon. instrumentai (priemonės). Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Tarptautinės ekonom. politikos priemonės. Pajamų politika. Visuminė pasiūla ir visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Visuminė paklausa. BNP ir BVP. BVP ir BNP palyginimas. BVP skaičiavimas gamybos(pridėtinės vertės) metodu. BVP skaičiavimas išlaidų metodu. BVP pajamų metodu. BVP nominalus, realus, defliatorius. Vartojimas, taupymas investicijos. Visuminė pasiūla ir paklausa, multiplikatorius. Multiplikatorius, fiskalinė politika ir tarptautinė prekyba. Verslo ciklas. Pinigai ir bankai. Centrinis bankas ir jo vaidmuo. Infliacija ir jos poveikis ekonomikai nedarbas. Fiskalinė politika. Tarptautinė prekyba. Tarptautiniai valiutiniai sąntykiai
  Makroekonomika, špera(12 puslapių)
  2010-02-17
 • Makroekonomika (90)

  Makroekonomikos objektas, pagrindiniai tikslai. Nacionalinio produkto samprata ir rodikliai. BNP, BVP skaičiavimo metodai. Nominalus ir realus BNP, BVP. Visuminė paklausa ir pasiūla. Jų veiksniai. Visuminė paklausos struktūra. Polinkio vartoti ir taupyti rodikliai bei veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Verslo ciklo samprata, rūšys ir stadijos. Ciklinių svyravimų priežastys. Fiskalinės politikos esmė, tikslai priemonės. Valstybės biudžeto balansas, deficitas, valstybės skola. Mokesčių vaidmuo fiskalinėje politikoje. Pinigų samprata, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų kiekis, pasiūla ir paklausa. Centrinio banko funkcijos ir pinigų kiekio reguliavimo priemonės. Pinigų [monetarinės] politikos tikslai ir priemonės. Nedarbo samprata, rodikliai ir mažinimo priemonės. Infliacijos samprata, priežastys ir tipai. Antiinfliacinės politikos priemonės. Ūkio stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monetaristinis požiūriai į ūkio stabilizavimą. Ekonomikos augimo esmė, veiksniai, pasekmės. Tarptautinės prekybos prielaidos, pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir mechanizmai. Tarptautinės investicijos, jų formos ir pritraukimo sąlygos. Valiutos kursas, jo rūšys ir sistemos. Tarptautinio kredito principai, funkcijos ir formos.
  Makroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2010-09-29
 • Makroekonominė sistema

  Makroekonominė sistema ir jos charakteristika. Infliacijos kaip reiškinio charakteristika, priežastys, rūšys, jėgos. Svarbiausios infliacijos pasekmės. Ekonominės sistemos funkcionavimo dinamika: Ekonominis augimas, jo teritorija ir pagrindiniai veiksniai, ekonominė pusiausvyra. Ekonominio cikliškumo priežastingumo aiškinimas.
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-10-27
 • Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Jų vieta Lietuvos ekonomikoje. Rinkos ūkio reguliavimas. Privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, plėtros programos, kryptys, priemonės. Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimo tarnybos Lietuvos mastu. Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimo tarnybos apskričių mastu. Pradinių žinių apie verslo pradžią suteikimas. Svarbiausia informacija apie verslo plėtrą. Informacija apie smulkų ir vidutinį verslą, skelbiama internete. Informacija apie smulkų ir vidutinį verslą, skelbimą per žiniasklaidą. Smulkaus ir vidutinio verslo finansinis skatinimas iš Europos fondų, kitų organizacijų. Smulkaus ir vidutinio verslo finansinis skatinimas iš Lietuvos respublikos vyriausybės, savivaldybės fondų. Verslo informaciniai centrai ir jų steigimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regionu mastu. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
  Makroekonomika, špera(12 puslapių)
  2005-06-30
 • Tarptautiniai ekonominiai ryšiai (3)

  Tarptautinių ekonominių santykių raida. Tarptautinės prekybos funkcijų kaita kiekviename pasaulinio ūkio vystymosi etape. Skirtumas tarp vidaus ir užsienio prekybos. Tarptautinių ekonominių santykių vystymosi objektyvios priežastys. Pasaulinio ūkio raidos etapai ir bruožai. Gamybos internacionalizmas, tarptautinio darbo pasidalijimo vystymo koeficientas ir jo ekonominė prasmė. Internacionalinės vertės susidarymas. Pasaulinė kaina ir kainų mechanizmas tarptautinėje prekyboje. Tarptautinių ekonominių santykių struktūra. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir jo etapai. Gamybos veiksniai, jų judėjimas. Kapitalo migracijos priežastys ir pasekmės. Kapitalo investicijų formos. Naujos kapitalo investicijų formos. Kapitalo investicijų teorijos (monopolistinio pranašumo, produkto ir gamybos veiksnių netobulumo teorija, tarptautinio produkto gyvavimo ciklo, sekimo paskui firmą lyderį teorija, kryžminė investicijų teorija ir kt.). Investicijų rizika ir jų rūšys. Kapitalo pervedimas ir jo rūšys. Skirtumas nuo kapitalo išvežimo. Tarptautinė technologijų migracija: priežastys, formos. Tarptautinė gyventojų ir kvalifikuotų kodų migracija. Ekonominės pasekmės. Tarptautinių santykių ideologijos. Tarptautinės prekybos būtinumas. Tarptautinių prekių mainų teorija: absoliutinis ir santykinis pranašumas; Chekino – Olino teorema; Leontjevo paradoksas. Paklausos vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Protekcionizmas tarptautinėje prekyboje. Laisvoji prekyba ir jos formos. Tarptautinės prekybos reguliavimas. Prekybos kliūtys: muitai, kvotos, apribojimai. Neoprotekcionizmas. Užsienio prekybos balansas. Einamoji mokėjimų sąskaita. Mokėjimo balansas. Muitų teorija. Muitų įtaka vartotojams, gamintojams. Faktiškas muito dydis. Šalies bendri nuostoliai patiriami dėl muitų ir jų ekonominė prasmė. Metodai nustatantys nacionalinius nuostolius dėl muito. Argumentai už ir prieš muitus. Optimalus muitas. Muitai ir gamybos skatinimas. Gamybos subsidijavimas. Importo kvotos ir jų palyginimas su muitais. Importo licenzijų paskirstymo būdai. Muitų sąjungos teorija. Eksporto muitas. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Dempingas. Rūšys. Antidempingas. Valiutų kursai.
  Makroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Valstybės ekonomika

  Nacionalinis biudžetas. Savivaldybės biudžetas. Vertybiniai popieriai. Emisijos organizavimo tvarka. Aukcionai. Licencijos. Lietuvos VVP rinkos tendencijos. Valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų arba skolų pripažinimas beviltiškomis. Finansų esmė ir funkcijos. Šalies užsienio atsargų valdymas. Bankų sistema Lietuvoje. Bankas — rizikos įmonė. Bankų priežiūra, metodai, poveikio priemonės.
  Makroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-05-11
 • Valstybės ekonominė politika (10)

  Valstybės ekonominės politikos įvadas. Valstybės bei jos politikos esmė ir funkcijos. Valstybės politika. Partija. Socialinė srovė. Liberali ideologija. Konservatizmas. Tautinės (nacionalistinės) ideologijos. Veiksmo filosofijos. Nedemokratinėse valstybėse. Totalitarizmas. Valstybės politikos funkcijos. Vidaus politikos. Ekonominės politikos. Socialinės politikos. Krašto apsaugos. Aplinkosaugos politikos. Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės ekonominė politika. Aplinkos išsaugojimas. "Šoko terapija". Valstybės ekonominės politikos kurso turinys, tyrimo metodai ir informacijos šaltiniai. Globalizacija. Valstybės ekonominės politikos mokslo raida. Valstybės reguliuojamoji funkcija, jos prielaidos ir įgyvendinimo priemonės (instrumentai). Valstybės reguliuojamoji funkcija ir šalies ūkio sistemos. Socialinės rinkos ūkis. Planinė (komandinė) ekonomikos sistema (komandinio) ir rinkos ūkio funkcionavimo skirtumai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimo instrumentai. Rinkos reguliavimo priemonės: Paklausos didinimas. Lengvatiniai (preferenciniai) muitų tarifai. Tradiciniai (konvenciniai). Gamintojų subsidijavimas. Gamybos išteklių ribojimas. Eksporto kvotos (kontingentai). Licenzija. Supirkimų kvotavimas. Netiesioginiai apribojimai (netiesioginis reguliavimas). Eksporto subsidijavimas. Gamintojų ir vartotojų paramos ekvivalentas, jo veiksniai ir ekonominė bei socialinė reikšmė. Rinkos kainų palaikymas. Tiesioginės išmokos. Tiekiamų išteklių kainų sumažinimas. Bendros paslaugos. Kita netiesioginė parama. Vartotojų paramos ekvivalentas.
  Makroekonomika, špera(17 puslapių)
  2007-05-21
 • Valstybės ekonominė politika (3)

  Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime. Lietuvos ekonominės politikos raida. VEP formavimo vidinių veiksnių grupės ir veiksniai. Ekonominės politikos formavimo ir realizavimo institucijos Lietuvoje. Ekonominio augimo tikslas ir veiksniai. Lietuvos ekonominio augimo galimybės. Valstybės ūkio struktūra. Struktūrinės politikos tikslas ir priemonės. Lietuvos ūkio struktūrinė politika. Inovaciniai procesai ir jų valstybinis reguliavimas. Inovacinė politika Lietuvoje. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Investicinė politika Lietuvoje. Aplinkos apsaugos problemos ir jų sprendimo priemonės. Ekologinė situacija ir aplinkos apsaugos politika. Konkurencijos vaidmuo ir antimonopolinis reguliavimas. Konkurencijos politika Lietuvoje. Socialinės politikos esmė ir tikslai. Socialinė politika Lietuvoje. Užsienio ekonominės politikos tikslai ir priemonės.
  Makroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2005-10-31
 • Valstybės ekonominė politika (4)

  Valstybės ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos formavimas ir reguliavimas. Lietuvos ekonominės politikos raida. Ekonominis augimas. Inovacinė politika. Inovacinė politika Lietuvoje. Aplinkos apsaugos politika. Konkurencijos politika. Investicinė politika. Socialinė politika. Socialinė politika Lietuvoje. Privatizavimas.
  Makroekonomika, špera(15 puslapių)
  2005-11-05
 • Valstybės ekonominė politika (7)

  Valstybės ekonominė politika (VEP). Pagrindinis valstybės ekonominės politikos (VEP) uždavinys. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Ekonominės politikos priemonės. 3 būdai, kaip spręsti svarbiausias ekonomines problemas. Lietuvos ekonominės politikos raida. 1918 – 1940 laikotarpiui būdinga. 1940 – 1990 metai – sovietinės aneksijos laikotarpis. Nuo 1990 svarbiausi uždaviniai. Šiuo metu Lietuvos ekonominės politikos tikslas. Valstybės ekonominės politikos formavimui įtaką darantys vidaus veiksniai. Valstybės ekonominės politikos formavimą įtakojantis išorinis veiksnys. Lietuvoje valstybinė valdžia. Lietuvos respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė. Ekonominis augimas. Ekonomikos augimas. Pagrindinis ekonomikos augimo tikslas. Struktūrinė politika. Valstybės ūkio struktūra. Struktūrinių fondų naudojimo principai. Inovacinė politika. Investicinė politika. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Investicinė politika Lietuvoje. Aplinkos apsaugos politika. Konkurencijos politika. Socialinės politikos uždavinys. Valstybės socialinė politika.
  Makroekonomika, špera(15 puslapių)
  2006-05-07
 • Valstybės ekonominė politika (8)

  Kas yra valstybės ekonominė politika? Koks pagrindinis VEP uždavinys? Kokie ekonominės politikos tikslai? Į kokius tris klausimus reikia atsakyti norint spręsti svarbiausias ekonomines problemas ir kokios to pasekoje yra ekonomikos sistemos? Kokios valstybės funkcijos išlieka rinkos ekonomikoje? Kokie Lietuvos ekonominės politikos raidos etapai? Tarpukario Lietuvos ekonominė politika (1918–1940). Lietuvos ekonominės politikos formavimo ir realizavimo sąlygos 1940–1990 m. Ekonominė politika atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Valstybės ekonominės politikos formavimo veiksniai. Išvardint ne tik veiksnių grupes. Ekonominės politikos formavimo ir realizavimo institucijos Lietuvoje. Ekonominio augimo tikslas ir veiksniai. Struktūrinė politika. Inovacinė politika. Investicinė politika. Aplinkos apsaugos politika.
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Valstybės ekonominė politika (9)

  Valstybės bei jos politikos esmė ir funkcijos. Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. Valstybės ekonominės politikos kurso turinys, tyrimo metodai ir informacijos šaltiniai. Valstybės reguliuojamoji funkcija ir šalies ūkio sistemos. Planinio (komandinio) ir rinkos ūkio funkcionavimo skirtumai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Valstybės ekonominės politikos įgyvendinimo instrumentai. Gamintojų ir vartotojų paramos ekvivalentas, jo veiksniai ir ekonominė bei socialinė reikšmė. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio indikatoriai. Finansų politika. Valstybės finansų (fiskalinės) politikos istorinės aplinkybės. Valstybes biudžetas, jo formavimo ypatybės, biudžeto deficitas, dengimo šaltiniai ir būdai. Valstybės pinigų politikos principai. Šalies ūkio transformavimas. Ūkio sistemos pokyčių (transformacijų) esmė. Pokomunistinių transformacijų laikotarpio esmė ir ypatybės. Pokomunistinio ūkio reforma. Valstybinio turto privatizavimas Lietuvoje. Agrarinės reformos. Ūkio subjektų sistemos formavimasis. Pokomunistinių transformacijų laikotarpio Vakarų ir Rytų Europos šalyse bendrybės ir skirtumai. Transformacijos rezultatai, nuosmukis, jo priežastys, įveikimo būdai.
  Makroekonomika, špera(15 puslapių)
  2007-04-19
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po