Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos konspektai

Makroekonomikos konspektai (75 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonomika (72)

  Ekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos tikslai. Makroekonomikos politika. Monetarinė (pinigų) ir fiskalinė (iždo) politika. Svarbiausios makroekonomikos problemos. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir metodologijos. Keinsizmas. Pagrindinis Keinso teorijos teiginys. Monetarizmas. Nacionalinis biudžetas ir bendras vidaus biudžetas. Nacionalinis produktas ir pajamos. Ekonomikos sistemos pagrindiniai elementai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bazinis kainų lygis. BVP defliatorius. Vartojimo prekių kainų indeksas ir kiti indeksai. BVP apskaičiavimo būdai. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Išlaidų apskaitos būdas. Namų ūkio išlaidos. Investicinės išlaidos. Vyriausybės išlaidos. Pajamų apskaitos būdas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos klasikinis ir keinsistinis aiškinimas. Klasikinis požiūris į visuminę pasiūlą. Keinsistinės visuminės pasiūlos aiškinimas. Pusiausvyros BNP. Infliacinis tarpsnis ir nuosmukio tarpsnis. Makroekonomikos pusiausvyros sąlyga. Klasikinis pusiausvyros aiškinimas. Keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. Klasikinės makroekonominės teorijos apibendrinimas. Keinsistinės makroekonominės teorijos apibendrinimas. Klasikai ir keinsistai sutaria. Klasikai ir keinsistai nesutaria. Nedarbo rūšys. Okuno dėsnis. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Infliacijos esmė, jos matavimas ir atmainos. Infliacijos priežastys. Paklausos ir kaštų sąlygota infliacija. Pagrindinės priežastys, kurios sukelia infliaciją (paklausos). Pasiūlos sąlygota infliacija. Infliacijos pasekmės. Darbo užmokesčio ir kainų infliacinė spiralė. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Filipso kreivė. Antiinfliacinės priemonės. Ūkinės veiklos cikliškumas, išorinės ir vidinės priežastys, ciklų rūšys. Ciklo indikatoriai. Investicijų kitimas ir akceleratorius. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos apskaičiavimas. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Šiuolaikinė Lietuvos bankų sistema. Bankų sistemos susikūrimas. Kredito bendrovės. Griūties priežastys ir pasekmės. Bankų griūties padariniai. Integracija į Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą. Valstybės biudžetas ir Vyriausybės fiskalinė politika. Vyriausybės pajamos ir išlaidos. Efektyvi mokesčių sistema. Lafero kreivė. Biudžeto balansas. Valstybės skola ir jos padengimo būdai. Centrinio banko pinigų politika. Pinigų politikos priemonės. Skatinanti (ekspansinė, plėtros) ir ribojanti (restrikcinė, varžanti) pinigų politika. Monetarinės politikos pagrindinė problema. Klasikinis ir keinsistinis požiūriai į pinigų politikos efektyvumą. Pinigų ir fiskalinės politikos derinimas. Užsienio valiutų rinkos. Nominalusis ir realusis valiutos kursas. Valiutos perkamosios galios pariteto teorija. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Revalvacija ir devalvacija. Šalies mokėjimų balansas.
  Makroekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-03-20
 • Makroekonomika (73)

  Pagrindiniai makroekonomikos parametrai. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Realusis makro modelis. Ekonominiai vienetai skirstomi į 4 sektorius. Lietuvoje šiuo metu išskiriami 5 valdžios lygiai. Realusis BVP. Nominalusis BVP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). Taupymo funkcija. Autonominis vartojimas. Bendroji paklausa (AD). Bendrosios išlaidos(AE). Bendroji paklausa yra keturių ūkių sektorių paklausos. Pagrindiniai 3 veiksniai lemiantys bendrosios paklausos kreivės formą. Bendrosios paklausos pokytį įtakojantys veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Politika tikslai. Pagrindiniai fiskalinės politikos įgyvendinimo priemonės. Transferiniai mokėjimai. Neapmokestinamos pajamos. Vyriausybės įgyvendina skatinančių fiskalinę politika. Monetarinė politika. Pinigų pasiūla. Būtinieji rezervai. Būtinųjų rezervų norma. Nedarbo lygio šalyje rodiklis. Darbo jėga sudaro dirbančiųjų skaičius ir. bedarbių skaičius. Nedarbo pasekmės. Prislėgtasis nedarbas. Absoliutus pranašumas. Mokėjimo balansas. Einamoji sąskaita. Kapitalo sąskaita. Protekcionizmas. Lankstaus plaukiojančio kurso sistema. Fiksuoto valiutos kurso sistema.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2008-04-23
 • Makroekonomika (74)

  Pinigai. Pinigų atsiradimas. Pinigų funkcijos. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema. Finansiniai tarpininkai. Centrinis bankas ir jo veiklos sritys. Monetarinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbą mažinanti valstybės politika. Nedarbo pasekmės. Infliacija. Ryšys tarp nedarbo ir infliacijos.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-04-30
 • Makroekonomika (79)

  Makroekonomikos tyrimo objektas. Makroekonominių tyrimų ypatumai, lyginant su mikroekonominiais tyrimais. Makroekonomikos vieta ekonominių mokslų sistemoje. Ekonomikos (ekonominio) proceso samprata ir jos struktūra. Ūkio mechanizmas. Ekonominis skaičiavimas. Socialinės-ekonominės sistemos samprata ir jos pagrindinės charakteristikos. Sistemos struktūra horizontalėje ir vertikalėje. Sistemos vystymosi vidiniai šaltiniai. Sisteminis požiūris į makroekonomiką. Anstatinių, ekonominių ir techniniu-organizacinių santykių bei gamybinių jėgų samprata ir jų sąveika. Visuomeninės ekonominės (ūkio) sistemos istorinė raida. Paslauga kaip makroekonomikos objektas. Valdymas kaip ekonominis procesas, jo pagrindiniai svertai makroekonominėje sistemoje. Makroekonomikos tyrimo metodai. Loginio (abstraktaus) ir empirinio (eksperimentinio) metodų sąveika. Modeliavimas kaip pažinimo metodas makroekonomikoje. Loginio ir istorinio požiūrių vieningumas. Makroekonominių procesų tyrimo (pažinimo) eiliškumas. Kokybinė ir kiekybinė analizė, jos vieningumas. Dėsningumo samprata makroekonominiuose procesuose, objektyvaus ir subjektyvaus samprata. BNP samprata ir jo skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. Nacionalinio produkto samprata. Bendrasis nacionalinis produktas. Baigtinis ir tarpinis produktas. Kartotinių skaičiavimų problema bei šių skaičiavimų eliminavimas. Nominalusis ir realusis BVP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksas. BNP skaičiavimas išlaidomis. Ekonominių gėrybių pirkimo išlaidų grupės. Visuminės išlaidos. BNP skaičiavimas pajamomis. Pagrindinių gamybos veiksnių savininkų pajamų elementai. Pagrindiniai BNP rodikliai (BVP, GNP, NP, asmeninės ir disponuojamos pajamos). BNP kaip ekonominio išsivystymo bei materialinės gerovės rodiklis ir jo ribotumas. Nacionalinio produkto dinamikos paklausos aspektas. D. Keinso ir klasikinės teorijos požiūriai į rinkos ekonomiką. Visuminės paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Vidutinis ir ribinis polinkis vartoti. Ekonomikos pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminė paklausa mišrioje ekonomikoje. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius ir taupymo paradoksas (atvirkštinis multiplikatorius). Nacionalinio produkto dinamikos pasiūlos aspektas. Visuminė pasiūla trumpą ir ilgą laiko tarpą. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Recesijos tarpsnis bei jo eliminavimas. Verslo ciklo samprata ir ciklų rūšys. Ciklo stadijos (fazės) ir skirtingi požiūriai į jų priežastis. Verslo ciklo indikatoriai. Visuminės paklausos pokyčiai ir vartojimo išlaidų kitimo veiksniai. Investicijų vaidmuo visuminės paklausos formavimosi procese. Investicijų kitimas ir jo priežastys. Akseleratoriaus samprata ir jo veikimo principai. Fiskalinės politikos samprata. Fiskalinė politika ir valstybės biudžeto balansas. Iždo vekseliai ir vyriausybės obligacijos. Fiskalinės politikos mechanizmai. Ilgalaikio recesinio tarpsnio mažinimas. Ilgalaikio infliacinio tarpsnio mažinimas. Fiskalinės politikos priemonės: stabilizatoriai ir tikslinio naudojimo svertai. Biudžeto deficitas ir vyriausybės skola. Pinigų samprata, istorinė raida ir funkcijos. Čekiai ir jų vaidmuo šiuolaikinių pinigų sistemoje. Pinigai siaurąją ir plačiąją prasme. Pusiau pinigai ir pinigų pakaitalai. Pinigų kiekio problema. Pinigų pasiūla ir paklausa. Palūkanų normos įtaka pinigų paklausai. Bankai ir jų veiklos principai. Dalinio rezervo samprata. Lietuvos (centrinis) bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos reguliavimo svertai bei jų sąveika. Diskonto norma. Monetarinės politikos turinys; ekspansinė ir restrikcinė monetarinė politika. Pinigų rinkos (pasiūlos ir paklausos) pusiausvyros susidarymo mechanizmas. Realizavimo lago vaidmuo monetarinėje politikoje. Nedarbo lygio ir struktūros samprata. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo mechanizmai. Sąryšis tarp nedarbo ir infliacijos - Filipso kreivė. Infliacijos samprata, priežastys ir jos tipai. Infliacijos mechanizmas. Antiinfliacinės politikos turinys ir jos svertai. Stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monetaristinis požiūriai į ūkio stabilizavimą. Ekonomikos augimo samprata ir rodikliai. Ekonomikos augimo veiksniai. Ribinis kapitalo efektyvumas. Ekonomikos augimo gėrybės (rezultatai) ir kaštai (praradimai). Tarptautinė prekyba: jos samprata, pranašumai ir prieštaravimai. Pasaulinis ūkis. Tarptautinio darbo pasidalijimo objektyvumas. Valstybinė užsienio prekybos politika. Protekcionizmas ir jo mechanizmai. Tarptautinės investicijos ir jų formos. Nacionalinių ūkių skirtingo socialinio-ekonominio išsivystymo lygio problema.
  Makroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2009-07-13
 • Makroekonomika (8)

  Valstybinio ekonomikos reguliavimo būtinybė. Sąžiningos konkurencijos tarp ūkio subjektų užtikrinimas. Pozityvūs ir negatyvūs išorės efektai. Informacijos apie prekes nepakankamumas. Liberalusis požiūris ekonomikos reguliavime. Teisinis-administracinis ekonomikos reguliavimas. Valstybės biudžeto (VB) esmė ir jo formavimo procedūros. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos (asignavimai). Biudžeto subalansuotumo samprata. Valstybės skola ir jos grąžinimo būdai. Kredito reitingai. Fiskalinės politikos esmė. Mokesčių politikos esmė. Mokesčių našta. Lafero kreivė. Istorinė pinigų raida. Pinigų rinka. Pinigų funkcijos. Pinigų funkcijos. Bankų sistema. Komerciniai bankai.Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir jos priemonės. Netradicinės MP priemonės. Diskonto norma. Atvirosios rinkos operacijos (ARO). Euras ir jo įvedimo galimybės Lietuvoje. Komercinių bankų privalomųjų rezervų norma. Tarptautiniai ekonominiai santykiai (prekyba). Tarptautinės prekybos pagrindas. Tarptautinės politikos formos. Makroekonomikos objektas. Ekonominių sistemų tipai. Ekonomikos sektoriai. Uždarosios ekonomikos modelis. Atvirosios ekonomikos modelis. Nacionalinių sąskaitų sistema. Galutinis ir tarpinis produktas. Nominalusis ir realusis BVP. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas. Statybos kainų indeksai. Žemės ūkio kainų indeksai. BVP skaičiavimo metodai. Veiklos neįtrauktos į BVP sudėtį. Grynosios vidaus pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos. Ekonominės raidos ciklas. Gyventojų nedarbo, užimtumo ir aktyvumo rodikliai. Nedarbo tipai. Nedarbo ir užimtumo politika. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infl ir nedarbo ryšys. Filipso kreivė. Antiinfliacinės politikos priemonės.
  Makroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-01
 • Makroekonomika (81)

  Makroekonomika ir pagrindinės jos problemos. Makroekonomikos objektas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Makroekonomikos pagrindiniai tikslai. Makroekonomika ir ekonominė politika. Ekonomikos prognozavimas. Nacionalinių pajamų apskaita. Ekonomikos sistemos pagrindiniai elementai ir jų tarpusavio ryšiai. Bendrasis vidaus produktas ir bendrasis nacionalinis produktas. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Srautai ir fondai. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Grynoji ekonominė gerovė. Bendroji paklausa ir bendroji pasiūla. Bendroji paklausa ir jos struktūra pagrindiniuose makroekonomikos modeliuose. Bendrosios paklausos kreivė. Pusiausvyros nacionalinis produktas: paklausos aspektas. Bendroji makroekonomikos pusiausvyra pasiekiama. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius. Potencialiojo nacionalinio produkto ir pusiausvyros nacionalinio produkto sąveika: nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Taupymo paradoksas. Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms ir taupymui. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas – fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Užsienio prekybos poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui.
  Makroekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2009-10-14
 • Makroekonomika (9)

  Makroekonomikos samprata, palyginimas su mikroekonomika, makroekonomikos mokslo raida. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai, BVP ir BNP skirtumai. Bendroji paklausa (AD), ją lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS), jos kitimo veiksniai. AD ir AS pusiausvyra ir jos kitimas. Makroekonominė pajamų ir produktų apytaka bei ekonomikos pusiausvyra uždaroje ir privačioje ekonomikoje, jos kitimas, išlaidų multiplikatorius, taupymo paradoksas. Makroekonominė pajamų ir produktų apytaka bei ekonomikos pusiausvyra atviroje privačioje ekonomikoje. Nuosmukio ir infliacijos tarpsniai. Vyriausybės pajamų ir išlaidų šaltiniai, valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Pajamų multiplikatorius. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Valstybės biudžeto subalansavimo problema, valstybės skola. Pinigų esmė ir funkcijos. Pinigų istorinė raida. Pinigų paklausa ir pasiūla. Privalomieji rezervai ir komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūla, pinigų multiplikatorius. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra prekių rinkoje (IS kreivė). Pusiausvyra pinigų rinkoje (LM kreivė). Bendra pusiausvyra prekių ir pinigų rinkose (IS – LM modelis). Fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka prekių ir pinigų rinkoms. Nedarbas, jo rūšys ir priežastys. Nedarbo lygio rodikliai. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Okun‘o dėsnis.
  Makroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-10-07
 • Makroekonomika (91)

  Makroekonomikos egzamino klausimai ir atsakymai. Makroekonomikos objektas. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Nacionalinio produkto samprata ir rodikliai. Nacionalinio produkto [BNP, BVP] skaičiavimo metodai. Nominalus, realus BNP. Faktinės ir sugretinamos kainos. Kainų indeksai. BNP skaičiavimas išlaidomis. BNP skaičiavimas pajamomis. Visuomeninė paklausa ir pasiūla, jų veiksniai. Visuomeninės paklausos struktūra. Polinkio vartoti ir taupyti rodikliai ir veiksniai. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Recesijos tarpsnis, jo atsiradimo priežastys ir eliminavimas. Infliacijos tarpsnis, jo atsiradimo priežastys ir eliminavimas. Verslo ciklo samprata, rūšys ir stadijos. Ciklinių svyravimų priežastys. Fiskalinės politikos esmė, tikslai ir priemonės. Valstybės biudžeto balansas, deficitas , valstybės skola. Mokesčių vaidmuo fiskalinėje politikoje. Pinigų samprata, funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų kiekis, pasiūla, paklausa. Centrinio banko funkcijos, pinigų kiekio reguliavimo priemonės. Pinigų monetarinės politikos tikslai ir priemonė. Nedarbo samprata, rodikliai ir mažinimo priemonės. Infliacijos samprata, priežastys ir tipai. Antiinfliacinės politikos principai. Sąryšis tarp nedarbo ir infliacijos – Filipso kreivė. Ūkio stabilizavimo politikos samprata. Keinsistinis ir monitaristinis požiūriai. Ekonomikos augimo esmė, veiksniai ir pasekmės. Tarptautinės prekybos prielaidos, pranašumai ir prieštaravimai. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir mechanizmai. Tarptautinės investicijos, jų forma ir pritraukimas. Valiutos kursas, jo rūšys ir sistemos.
  Makroekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2011-10-10
 • Makroekonomikos įvadas

  Makroekonomikos įvadas. Makroekonomikos esmė, politikos tikslai ir instrumentai. Makroekonomikos mokslo vystymasis (klasikai, Dž. M. Keinsas, jų pasekėjai). Makroekonomikos rodikliai (BNP: realus, nominalus, potencialus; kiti išvestiniai iš BNP rodikliai; BNP defliatorius). Pajamų ir produktų apytaka. Makroekonomikos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Bendroji paklausa (AD): ją sudarantys elementai; jos grafikas, kreivės nuolydis bei jį lemiantys veiksniai. Bendroji pasiūla (AS): trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. AD ir AS pusiausvyra. Vartojimas ir taupymas bei jų funkcijos. Ribinis polinkis vartoti (RPV) ir ribinis polinkis taupyti (RPT). Jų įtaka pusiausvyros produktui. Keinso kryžius. Išlaidų multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Infliacijos ir nuosmukio tarpsniai. Fiskalinė politika. Vyriausybės pajamos. Pajamų finansavimo šaltiniai. Lafero dėsnis. Pajamų multiplikatorius. Vyriausybės išlaidos. Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problema. Valstybės skola. Fiskalinės politikos poveikis AD. Pinigų teorija. Monetarinė politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pinigų vieneto perkamoji galia. Bankai, jų rūšys ir funkcijos. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlą. Pinigų multiplikatorius. Monetarinė politika ir jos įgyvendinimo priemonės. Bendra pusiausvyra prekių ir pinigų rinkose. IS – LM modelis. Fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka prekių ir pinigų rinkoms. Svarbiausios makroekonomikos problemos ir ilgalaikis ekonomikos augimas. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo ekonominiai ir socialiniai kaštai. Oukeno dėsnis. Infliacija ir jos rūšys. Infliacijos ekonominės pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Stagfliacija. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Filipso kreivė. Ūkinės veiklos cikliškumas. Ciklų rūšys ir priežastys. Verslo ciklo fazės. Ekonomikos stabilizavimo poreikis ir galimybės. Investicijų kitimas ir akceleratorius. Įvairūs požiūriai į ekonominį augimą. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutus ir lyginamasis pranašumai. Tarptautinės prekybos politikos priemonės, politiką koordinuojančios tarptautinės organizacijos. Valiutos kursas. Pasaulinė valiutų sistema, jos elementai ir raida. Šalies mokėjimų balansas. Tarptautinės finansų organizacijos, jų įtaka šalies makroekonominiams procesams.
  Makroekonomika, konspektas(21 puslapis)
  2006-04-13
 • Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991-2004 metais

  Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991-2004 metais. Lietuvos ekonomikos 1991-2004 metų raidos etapai. Pagrindiniai Lietuvos makroekonomikos rodikliai. Lietuvos makroekonomikos laimėjimai 2003 metais ir svarbiausios tendencijos. Bendro vidaus produkto (BVP) augimas. Svarbiausios tendencijos. Struktūrinių pokyčių analizė. Struktūriniai pokyčiai. Privatizavimas. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas. Infliacija. Pastarųjų metų infliacijos priežastys. Lietuvoje vartotojų kainos mažėja. Įsijungimas į VKM II, išlaikant esamos valiutų kurso sistemos bruožus. Išorinis sektorius. Nedarbas. Didėja moterų bedarbių skaičius. Darbo užmokestis. Makroekonominės politikos perspektyvos. Politikos tikslai ir uždaviniai. Ekonominė prognozė. Fiskalinė politika. Šalies biudžetas. Valstybės skola. Finansų rinka. Nauji Lietuvos fiskalinės politikos bruožai narystės Europos Sąjungos (ES) kontekste. 2004 metų valstybės biudžeto privalumai. Fiskalinės prognozės. Prognozės prielaidos.
  Makroekonomika, konspektas(41 puslapis)
  2006-10-27
 • Matavimai makroekonomikoje

  Matavimai makroekonomikoje. BVP. Nacionalinės pajamos ir asmeninės pajamos. BNP ir išlaidos. Ką matuoja BNP? Palyginimai BNP pagrindu. Visuminės paklausos komponentės. Pusiausvyra. Multiplikatorius. Taupymas ir investicijos. Taupymo paradoksas. Investicijos ir gamybos apimtis.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Mokesčiai ir jų politika Lietuvoje

  Mokesčių svarba visuomenėje. Mokesčiai. Mokesčių politika Lietuvoje. Pagrindiniai mokesčiai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Žemės mokestis. Akcizai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Pastabos, išvados ir siūlymai.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-03-04
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas

  Monopolinė konkurencija. Naujų firmų įėjimas į rinka. Trumpoji pusiausvyra. Ilgoji pusiausvyra. Išvada. Žodynas.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-30
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir ekonominė politika

  Makroekonomika. Makroekonomikos tikslai. Ekonominė politika. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai ir ekonominė politika. Nacionalinė apskaita. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. Pagrindiniai nacionalinių pajamų rodikliai. Nacionalinis produktas, jo gamyba, pasiskirstymas ir vartojimas. Bendroji paklausa ir pasiūla. Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Fiskalinė politika. Centrinis bankas.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra

  Pasiūla ir pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos sąveika - rinkos pusiausvyra. Pasiūlos kitimo veiksniai. Pasiūlos ir paklausos kitimas.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-18
 • Paslaugų ekonomika (2)

  Paslaugų samprata ir savybės, Pramonės gamybos ir paslaugų skirtumai, Pramoninės gamybos ir paslaugų skirtumai, Paslaugų sektoriaus ribos ir paslaugų klasifikavimas, Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška, Našumo problema paslaugų veikloje, Paslaugų kokybė ir jos valdymas, Paslaugų paklausos susidarymas, Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai, Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa, Paslaugų rinkos ypatybės ir kainodara, Substitucija ir komplimentarumas paslaugų rinkoj, Nekomercinės paslaugos ir jų vaidmuo ekonomikoj, Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos panaudojimas paslaugų sektoriuje, Paslaugos ir ekonomikos raida.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-05-27
 • Pinigai ir bankai (3)

  Pinigai ir bankų institucijos. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigų rinka. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla.
  Makroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-05-11
 • Prekyba tarpukario Lietuvoje (1918–1939 metais)

  Istorijos faktai. Užsienio politika. Vidaus politika. Prekyba Lietuvoje. Pramonės atkūrimas, jos vystymosi kryptys ir lygis. Pasaulinė 1929-1933 metų ekonominė krizė ir jos padariniai Lietuvos ūkiui. Vietinio ir užsienio kapitalo monopoliniai susivienijimai Lietuvos pramonėje, jų įtakos stiprėjimas. Pramonės koncentracijos augimas. Valstybinio monopolinio kapitalo įsigalėjimas. "Lietūkis". Pienocentras". "Maistas". Pramonės vystymosi pagyvėjimas pokriziniu laikotarpiu, jos mechanizavimo lygis ir darbo našumas. Amatai. Amatai ir jų būklė. Pramonės dydis ir jos išsidėstymas II pasaulinio karo išvakarėse. Lietuvos užsienio prekyba. Prasidėjus tarpukariui. Klaipėdos krašto vaidmuo. Eksporto į Vokietiją sumažėjimas. Nauja rinka – Anglija. Prekybinių santykių plėtimas. Gerėjantys santykiai su Vokietija. Vokietijos rinkos privalumai. Du prekybos partneriai. Klaipėdos krašto netekimas, Vilniaus krašto atgavimas.
  Makroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-12-05
 • Rinka ir valstybė

  Rinka ir valstybė. Rinkos ribotumas. Valstybės funkcijos. Valstybės poveikis ekonomikai. Kokius mokesčius mokame?
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-25
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV)

  Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros valstybinis reguliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo nuostatų modeliavimas.
  Makroekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po