Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Privatizavimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti privatinę nuosavybę, išanalizuoti jos raidą ir reikšmę Lietuvos ūkiui. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Mišri nuosavybė. Privatinė nuosavybė. Privatizacija. Teisinė Lietuvoje vykdyto privatizavimo bazė. Privatizavimo tikslingumas. Ekonomikos raidos ir privatizavimo etapai Lietuvoje. Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991–2007 metais. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Pirmasis etapas (privatizavimas už investicinius čekius 1991 – 1995 metais). Antrasis etapas (privatizavimas už grynuosius pinigus 1996 – 2007 metais). Privatizacijos rezultatų vertinimas. Privatizavimo raida Lietuvoje 1996–2007 metais. Privatinės nuosavybės įtaka Lietuvos ekonomikai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir užimtumo kitimas Lietuvoje. Privatizacijos įtaka dujų ir elektros kainų kilimui – šių dienų Lietuvos ekonomikos tendencijos. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-12-15
 • Profesinės sąjungos Europoje, jų įtaka darbo rinkai

  Įvadas. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Profesinių sąjungų privilegijos ir kolektyviniai darbo santykiai. Profesinių sąjungų monopolizmas. Šiandienos profesinės sąjungos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Europoje, jų įtaka darbo rinkai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-03
 • Profesinės sąjungos įtaka darbo rinkai

  Įvadas. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Profesinių sąjungų privilegijos ir kolektyviniai darbo santykiai. Profesinių sąjungų monopolizmas. Šiandienos profesinės sąjungos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Europoje, jų įtaka darbo rinkai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-07-06
 • Profesinių sąjungų vaidmuo darbo rinkoje

  Įžanga. Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos situacija Lietuvoje. Darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Profesinės sąjungos Lietuvoje . Profesinės sąjungos ir darbo rinka. Profesinių sąjungų įtaka darbo užmokesčiui, bedarbystei bei kitiems ekonominiams rodikliams. Profesinių sąjungų įtaka gamybos efektyvumui ir darbo produktyvumui. Profesinių sąjungų vaidmuo derybose. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-04-23
 • Profsąjungos įtaka darbo rinkoje

  Profsąjungos: kolektyviniai darbuotojų veiksmai ir jų tikslai. Kolektyvines derybos. Profsąjungų siekimas pakelti atlyginimus. Kiti profsąjungos tikslai. Profsąjungų rinkos galia ir naudojimasis ja. Profsąjungų poveikio darbo užmokesčiui efektai. Profsąjungos vaidmuo didinant efektyvumą. Profsąjungų veikla streikuose. Streiko kaštai. Samdomųjų darbuotojų ir firmos vadovybės derybos norint išvengti streiko. Streiko priežastys. Kelios priemonės, padedančios išspręsti kilusius nesusitarimus be streiko. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-18
 • Prostitucija ir ekonominė padėtis moterų atžvilgiu

  Įvadas. Straipsnio "Socialiniai – ekonominiai prostitucijos ir prekybos moterimis aspektai" analizė. Nepalanki situacija darbo rinkoje. Skurdas. Nepakankamas profesinio meistriškumo prieinamumas. Nepakankama pirmo žvilgsnio programos priemonių įvairovė. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-12-20
 • Pusiausvyros nacionalinio produkto kitimas. Multiplikatorius

  Įvadas. Multiplikatoriaus vaizdavimas lentelėje. Multiplikatoriaus vaizdavimas grafike. Algebrinis multiplikatoriaus vaizdavimas. Dviejų literatūros šaltinių – naudojant užsienio kalbos literatūrą ir lietuvišką vadovėlį - palyginimas. Išvados. Testo klausimai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-27
 • Rapid economic growth in Lithuania

  PowerPoint pristatymas (anglų kalba). GDP Growth. Anual average inflation in Lithuania. The growth of export and import. Most exported goods. Most imported goods. Freight transport. Public transport. Unemployment rate in Lithuania. Lithuanian debt. Consumption expenditures. Foreign investitions.
  Makroekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-05
 • Realaus bendrojo vidaus produkto (BVP) kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais

  Įvadas. Realus BVP ir jo kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais. BVP samprata ir skaičiavimo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Nominalusis ir realusis BVP. Realaus BVP kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais. Tiesioginių užsienio investicijų ir šalies realaus BVP priklausomybės tyrimas. Tiesioginių užsienio investicijų ir šalies realaus BVP ekonometrinė analizė. Hipotezės tikrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-05
 • Realaus bendrojo vidaus produkto (RBVP) kitimas Lietuvoje 1995-2007

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) samprata ir skaičiavimo būdai. Nominalusis ir realusis BVP. Realaus BVP kitimas Lietuvoje 1995-2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-26
 • Regioninė politika (2)

  Įvadas. Regioninė ekonomika ir regioninė politika, atsiradimas ir samprata. Europos Sąjungos regionų teritorinė struktūra. Kas yra regionas? Svarbiausi žmogaus socialinės raidos rodikliai. Ekonominis augimas, liberalizavimas ir mišri ekonomika Europoje. Regioninės politikos pagrindimas Lietuvoje, prielaidos ir bruožai. Regioninės politikos Lietuvoje formavimas. Regioninės politikos formavimo etapai. Regioninės politikos veikėjai ir instrumentai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-19
 • Regionų būklę įvertinančių kriterijų kompleksas: užsienio šalių patirtis

  Įvadas. Regioninės politikos problemos Lietuvoje. Regionų būklę įvertinančių kriterijų kompleksas: užsienio šalių patirtis. Regioninės politikos samprata užsienio šalyse. Regionų būklės kriterijų kompleksas. Regionų būklę atspindintys kriterijai Didžiojoje Britanijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Latvijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Rusijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Lenkijoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-12
 • Regionų ekonominės-socialinės raidos aktyvinimas

  Įvadas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas - aktuali viešojo administravimo tobulinimo problema. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas – esminis viešojo administravimo prioritetas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimo esmė Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) sąlygomis. Lietuvos regionų ekonominės socialinės raidos problemos ir jų sprendimo prioritetai. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimui viešojo administravimo tobulinimo priemonėmis skirti teoriniai modeliai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-05-21
 • Regresinė analizė

  Ekonometrijos darbas: Regresinė analizė. Pasirinkti kintamieji: viešbučių ir motelių skaičius, BVP 1 gyv., turistų skaičius, aplankiusių Lietuvą. Pateikiamos hipotezės ir išvados.
  Makroekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2006-04-24
 • Respublikos ekonominės problemos. Informacija vadyboje. Investicijos

  Respublikos ekonominės problemos. Lietuvos ūkio plėtojimo strategija. Vadybos vieta vystant Lietuvos ūkį. Informacija vadyboje. Informacijos esmė ir klasifikavimas, keliami reikalavimai. Vadybos sprendimai, jų priėmimo procedūra. Investicijos: poreikis, panaudojimas, planavimas.
  Makroekonomika, namų darbas(26 puslapiai)
  2006-05-16
 • Retumas. Pasirinkimas

  PowerPoint pristatymas. Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė. Gamyba. Gamybos alternatyvos. PPF ir alternatyvieji kaštai. Gamybos galimybių kreivė ir ekonominis augimas. Technologijos pažanga. Kapitalo kiekio didėjimas. Ekonominių sistemų įvairovė. Grynosios kapitalistinės sistemos pagrindiniai bruožai. Komandinė ekonomika. Jai esant, visus sprendimus (ką, kaip, kam) lemia vienas centras. Jos bruožai. Mišrių sistemų bruožai. Rinka ir pelnas. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Išteklių, produktų ir pajamų apytaka. Prielaidos. Pagrindinės kainų funkcijos. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos.
  Makroekonomika, pristatymas(32 skaidrės)
  2006-10-03
 • Rinka ir valstybė

  Rinka ir valstybė. Rinkos ribotumas. Valstybės funkcijos. Valstybės poveikis ekonomikai. Kokius mokesčius mokame?
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-25
 • Rinka ir valstybė (2)

  Įvadas. Valstybės vaidmuo. Rinkos ribotumas. Valstybės funkcijos. Rinka ir valstybinis reguliavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-26
 • Rinkos ekonomikos sistema kaip vieninga poreikių tenkinimo ir kylančių prieštaravimų sprendimo forma

  Įvadas. Rinkos ekonomikos sistemos samprata. Rinkos ekonomikos sistemos sąvoka. Vartotojų poreikių tenkinimas skirtingose rinkos ekonomikos sistemose. Papročių ekonomikos sistema. Grynai kapitalistinė ekonomikos sistema. Komandinė ekonomikos sistema. Mišrioji ekonomika. Ekonominių sistemų palyginimas. Rinkos ekonomikos sistemos "veikimas". Pagrindiniai klausimai organizuojant rinkos ekonomiką (ką, kaip ir kam). Rinkos ekonomikos problemos ir tikslai. Visiškas užimtumas. Kainų lygio stabilumas. Ekonominis augimas. Palanki palūkanų norma. Efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Valstybės biudžeto būsena palanki ekonominiam augimui. Mokėjimų balanso pusiausvyra. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai ir iš jų kylantys prieštaravimai. Lietuva pereinamuoju nuo planinės prie rinkos ekonomikos laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-22
 • Rinkos santykiai ir jų formavimosi Lietuvoje ypatumai

  Įvadas. Rinkos visuomenės susiklostymas. Rinkos ir mainai. Turgavietės ir rinkos. Pinigai ir skaičiavimai. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje. Užimtumo didinimas Lietuvoje integruojantis į Europos Sąjungą. Lietuvos užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Rinkos struktūros ir konkurencija. Įmonių restruktūrizavimas šiuolaikinių rinkos tendencijų kontekste. Nacionalinė ekonomika globalizacijos sąlygomis. Nacionalinė ekonomika kaip sistema ir jos efektyvumas bei konkurencingumas tarptautinėse rinkose. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-13
Puslapyje rodyti po