Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinė prekyba. Tarptautinė finansų sistema

  20 klausimų ekonomikos testas su teisingais atsakymais.
  Makroekonomika, testas(4 puslapiai)
  2006-01-06
 • Tarptautinės prekybos politika (2)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Protekcionistinės užsienio prekybos politikos priemonės. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės

  Įvadas. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Muitai ir jų klasifikacija. Muitų įtaka vartotojams, kainai ir gamybos apimčiai. Muitų naudojimo privalumai ir trūkumai. Kitos tarptautinės prekybos politikos reguliavimo priemonės. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Paslėptieji netarifiniai apribojimai. Finansiniai netarifiniai apribojimai. Bendri rinkos principai ir reikalavimai Europos sąjungoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-11
 • Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės ir jų efektyvumas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarifiniai apribojimai. Muitas. Muitų skaičiavimo būdai. Kvotos. Antidempingas. Netarifiniai apribojimai. Netarifinių apribojimų nauda. Apsaugos priemonės. Atsakomosios priemonės. Subsidijos. Apribojimų efektyvumas. Europos Sąjunga ir Lietuva. Muitų sąjunga. Bendrasis muitų tarifas. Bendroji preferencijų sistema. Lietuva.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2007-10-10
 • Tarptautiniai ekonominiai ryšiai (3)

  Tarptautinių ekonominių santykių raida. Tarptautinės prekybos funkcijų kaita kiekviename pasaulinio ūkio vystymosi etape. Skirtumas tarp vidaus ir užsienio prekybos. Tarptautinių ekonominių santykių vystymosi objektyvios priežastys. Pasaulinio ūkio raidos etapai ir bruožai. Gamybos internacionalizmas, tarptautinio darbo pasidalijimo vystymo koeficientas ir jo ekonominė prasmė. Internacionalinės vertės susidarymas. Pasaulinė kaina ir kainų mechanizmas tarptautinėje prekyboje. Tarptautinių ekonominių santykių struktūra. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir jo etapai. Gamybos veiksniai, jų judėjimas. Kapitalo migracijos priežastys ir pasekmės. Kapitalo investicijų formos. Naujos kapitalo investicijų formos. Kapitalo investicijų teorijos (monopolistinio pranašumo, produkto ir gamybos veiksnių netobulumo teorija, tarptautinio produkto gyvavimo ciklo, sekimo paskui firmą lyderį teorija, kryžminė investicijų teorija ir kt.). Investicijų rizika ir jų rūšys. Kapitalo pervedimas ir jo rūšys. Skirtumas nuo kapitalo išvežimo. Tarptautinė technologijų migracija: priežastys, formos. Tarptautinė gyventojų ir kvalifikuotų kodų migracija. Ekonominės pasekmės. Tarptautinių santykių ideologijos. Tarptautinės prekybos būtinumas. Tarptautinių prekių mainų teorija: absoliutinis ir santykinis pranašumas; Chekino – Olino teorema; Leontjevo paradoksas. Paklausos vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Protekcionizmas tarptautinėje prekyboje. Laisvoji prekyba ir jos formos. Tarptautinės prekybos reguliavimas. Prekybos kliūtys: muitai, kvotos, apribojimai. Neoprotekcionizmas. Užsienio prekybos balansas. Einamoji mokėjimų sąskaita. Mokėjimo balansas. Muitų teorija. Muitų įtaka vartotojams, gamintojams. Faktiškas muito dydis. Šalies bendri nuostoliai patiriami dėl muitų ir jų ekonominė prasmė. Metodai nustatantys nacionalinius nuostolius dėl muito. Argumentai už ir prieš muitus. Optimalus muitas. Muitai ir gamybos skatinimas. Gamybos subsidijavimas. Importo kvotos ir jų palyginimas su muitais. Importo licenzijų paskirstymo būdai. Muitų sąjungos teorija. Eksporto muitas. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Dempingas. Rūšys. Antidempingas. Valiutų kursai.
  Makroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-10-18
 • Tarptautinio darbo jėgos judėjimo poveikis, nauda ir kaštai Lietuvai

  Įvadas. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo samprata. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys ir padariniai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo padariniai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo poveikis, nauda ir kaštai Lietuvai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pobūdis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo nauda ir kaštai. Darbo jėgos nutekėjimo stabdymas. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2007-05-15
 • Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka

  Tarptautinio verslo kultūrinė aplinka. Kultūros apibrėžimas. Kultūros elementai. Kalba. Neverbalinė kalba. Religija. Vertybės ir požiūriai. Manieros ir papročiai. Estetika ir suvokimas. Materialūs elementai. Mokslas. Socialinės institucijos.
  Makroekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-01
 • Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje

  Įvadas. Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje. Investavimo reikšmė. Firmų motyvacija investuoti užsienyje. Investicijų tendencijos. Investicijų poveikis. Investicijų formos. Portfelinės investicijos. Tiesioginės investicijos. Bendrosios įmonės. Visiškai valdomi filialai užsienyje. Užsienio kompanijų įsigijimas. Tiesioginės užsienio investicijos, skirtos efektyvumui didinti. Tiesioginės užsienio investicijos į paslaugas. Naujosios tarptautinio investavimo formos. Skolos mainai. Valdymo kontraktai. Priežiūros kontraktai. Tarptautinis subrangovo kontraktas. Tarptautinės investicijos Lietuvoje ir Lietuvos investicinis klimatas. Investavimo situacija Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Pagrindinės šalys investuotojos. Valstybės investicijų skatinimo politika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2007-01-10
 • Tarptautinių plėtros ir paramos organizacijų, struktūros, veiklos krypčių ir finansavimo analizė centrinės Amerikos ekonominės integracijos banko pavyzdžiu

  Įvadas. Plėtros ir vystymosi tikslai, paramos tiekėjai ir gavėjai. CABEI įkūrimas ir struktūra. CABEI įkūrimas. Valdymo, vykdomieji ir reguliaciniai CABEI organizacinės struktūros organai. Pagrindinių CABEI valdančiųjų organų funkcijos. CABEI veiklos kryptys. Kova su skurdu. Globalizacija. Integracija. CABEI finansinė analizė. CABEI finansavimas. Kreditavimo įrankiai. Lėšų paskirstymas. CABEI finansavimo šaltiniai. Pagrindiniai lėšų paskirstymo fondai. Finansiniai ištekliai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-10-16
 • Tauragės apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo rinkos ir darbo jėgos samprata. Darbo rinkos sąvoka ir rodikliai. Darbo jėgos sąvoka ir struktūra. Darbo užmokestis ir jo dydį lemiantys veiksniai. Teoriniai užimtumo aspektai. Nedarbo apibrėžtis, rūšys ir tipai. Metodų aprašymas. Dinamikos eilutė. Absoliutaus lygio padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis absoliutus padidėjimas/sumažėjimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Prognozavimas. Netolygumo ir koncentracijos koeficientas. Tauragės apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė. Užimtumo koreliaciniai ryšiai. Užimtųjų skaičiaus ir gyventojų išsilavinimo tarpusavio ryšio nustatymas. Gyventojų užimtumo ir BVP, bei vidutinio mėnesiniu bruto darbo užmokesčio ir BVP tarpusavio ryšio nustatymas. Darbo užmokesčio ir užimtumo tarpusavio ryšio nustatymas. Gyventojų užimtumo dinamikos tyrimas. Tauragės apskrities ir Lietuvos darbo rinkų rodiklių pokyčio analizė ir tendencijų numatymas. Džini koeficiento ir Lorentzo kreivės analizė. Išvados. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-02-17
 • Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklės gerinimas

  Įvadas. Kaimo socialinės infrastruktūros paskirtis ir reikšmė kaimo vietovėje. Socialinės infrastruktūros samprata ir turinys. Kaimo socialinės infrastruktūros vaidmuo kaimo vietovės plėtroje. Kaimo socialinės infrastruktūros paslaugų vartotojai. Empirinio tyrimo metodika. Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklė. Tauragės savivaldybės geografinė, demografinė situacija. Bendra Tauragės rajono ekonominės ir socialinės situacijos apžvalga. Tauragės savivaldybės socialinės infrastruktūros atskirų sektorių būklės įvertinimas. Tauragės rajono socialinės infrastruktūros būklės tobulinimo kryptys. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas grafikais, lentelėmis.
  Makroekonomika, kursinis darbas(67 puslapiai)
  2005-12-19
 • Tautos ūkio idėjos tarpukario metais

  Įvadas. Tautos ūkio idėjos tarpukario metais. Nuo ekonominio liberalizmo link autokratijos. Lietuva ir 1929 – 1933 metų pasaulinė ekonominė krizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-23
 • Technologinis kapitalas

  Įvadas. Technologinio kapitalo samprata. Technologinio kapitalo svarba vertės kūrimo procese. Inovacijos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2011-05-18
 • Telšių apskrities regioninės zonos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Bendroji Telšių apskrities regiono istorija. Telšių apskrities regiono verslo, pramonės ir kaimo plėtros sektoriaus SSGG analizė. Regiono situacijos specifiniai bruožai. Įplaukos į valstybės biudžetą. Nedarbo lygis. Turizmas. Telšių apskrities regioninės zonos problemų sprendimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-07-26
 • Teoriniai ekonomikos augimo modeliai

  Įvadas. Ekonominio augimo teorijos esmė. Neokeinsistiniai ekonominio augimo modeliai. Dž. M. Keinso ekonominio augimo teorija. R. Harodo ekonominio augimo modelis. E. Domaro ekonominio augimo modelis. R. Harodo - E. Domaro modelis. Neoklasikinė ekonominio augimo teorija. R. Solou modelis. Gamybos ir vartojimo funkcijos Solou modelyje. Kapitalo išteklių pokyčiai ir pastovi būsena. Taupymo pokyčiai. "Auksinė" ekonominio augimo taisyklė. Gyventojų skaičiaus augimas. Technologijos pažanga. Solou likutis. R. Solou modelio apibendrinimas. Endogeninė ekonominio augimo teorija. Teorinių ekonominio augimo modelių palyginimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2009-01-08
 • The Labour Market

  Darbas anglų kalba. Darbo rinka. Contents. Introduction. Labour Unions are Established. Strikes and lockouts. The Functionaries are Coming. The Public Sector. The Rights of Employees. Wage Settlements in Practice. Wage Growth and Competitiveness.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-24
 • Tiesioginės užsienio investicijos (2)

  Įvadas. Investavimas. Materialinės investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Veiksniai, kurie įtakoja tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų srautų analizės metodai. Tiesioginių užsienio investicijų statistika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-09
 • Tiesioginės užsienio investicijos (3)

  Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė. Tiesioginės užsienio investicijos Šiaulių regione. Investicinė aplinka. Investicijų apimtys, bendrasis vidaus produktas. Investicijos ir ryšiai su užsieniu. Išvados.
  Makroekonomika, analizė(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvai

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicijų efektyvumo nustatymas. Lietuvos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos 2005 metų pabaigoje. Lietuvos sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos 2006 metų liepos mėnesį. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-06-03
 • Tiesioginių užsienio investicijų pokyčiai Lietuvoje 2000 – 2005 metais

  Įvadas. Teoriniai tiesioginių užsienio investicijų aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų svarba. Veiksniai, įtakojantys investicijų apimtis. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų įtaka Lietuvos mokėjimo balansui. Pagrindinės šalys investuotojos Lietuvoje 2000 – 2005 metais. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis Lietuvos ūkiui. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikai. Lietuva – patraukli investuotojams. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-22
Puslapyje rodyti po