Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika>Makroekonomikos kursiniai darbai

Makroekonomikos kursiniai darbai (221 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pramogų verslas Šiaulių mieste

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pramogų verslo apžvalga Šiaulių mieste. Paslaugų verslo veiksniai. Paslaugų esmė, samprata ir savybės. Paslaugų rinkos struktūra ir konkurencijos formos. Paslaugų kainos samprata. Paslaugų kokybė. Klientų aptarnavimas. Vartotojų įvairovė. Pagrindiniai paslaugų politikos sprendimai. Paslaugų rinkodara. Paslaugų marketingas. Reklama. Našumo problema paslaugų veikloje. Paslaugų produkto plėtojimo kryptys. Naujo paslaugų produkto kūrimas. Laisvalaikis. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-23
 • Pramogų verslo plėtros galimybės Mažeikių mieste

  Įvadas. Verslininkystės samprata. Ekonominiai verslo principai. Teorinės rinkos tyrimų analizė. Rinkos teorija. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartotojų elgsena. Rinkos tyrimai. Konkurentai. Tyrimo analizė. Verslo plėtros analizė. Respondentų apklausos rezultatai. Vadovų apklausos rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-30
 • Privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami gyventojai iš valstybės biudžeto

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo Lietuvoje istorija. Apie sveikatos draudimą. Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenys, kurie privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi mokėti patys. Sveikatos draudimo fondo biudžetas. Sveikatos draudimo fondo biudžetas – įteisinta valstybės vagystė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas. Draudžiamųjų teisės taikant privalomąjį sveikatos draudimą. "pinigai paskui ligonį". Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas. Studentams – apie sveikatos draudimą. Pasiūlymai. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-17
 • Privatizavimo proceso esmė ir jo ypatumai Lietuvoje

  Įvadas. Privatizavimo proceso esmė. Privatizavimo tikslai. Privatizavimo proceso ypatumai Lietuvoje. Nuosavybės formos. Privatizavimo objektai ir subjektai. Privatizavimo institucijų struktūra ir jų kaita Lietuvoje. Privatizavimo Lietuvoje būdai ir metodai. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Pirmas privatizavimo etapas. Antras privatizavimo etapas. Privatizavimo pasekmės Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-07
 • Privatizavimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti privatinę nuosavybę, išanalizuoti jos raidą ir reikšmę Lietuvos ūkiui. Nuosavybės rūšys ir formos Lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Mišri nuosavybė. Privatinė nuosavybė. Privatizacija. Teisinė Lietuvoje vykdyto privatizavimo bazė. Privatizavimo tikslingumas. Ekonomikos raidos ir privatizavimo etapai Lietuvoje. Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991–2007 metais. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Pirmasis etapas (privatizavimas už investicinius čekius 1991 – 1995 metais). Antrasis etapas (privatizavimas už grynuosius pinigus 1996 – 2007 metais). Privatizacijos rezultatų vertinimas. Privatizavimo raida Lietuvoje 1996–2007 metais. Privatinės nuosavybės įtaka Lietuvos ekonomikai. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir užimtumo kitimas Lietuvoje. Privatizacijos įtaka dujų ir elektros kainų kilimui – šių dienų Lietuvos ekonomikos tendencijos. Išvados. Priedai (5 psl.).
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-12-15
 • Realaus bendrojo vidaus produkto (BVP) kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais

  Įvadas. Realus BVP ir jo kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais. BVP samprata ir skaičiavimo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Nominalusis ir realusis BVP. Realaus BVP kitimas Lietuvoje 1995-2005 metais. Tiesioginių užsienio investicijų ir šalies realaus BVP priklausomybės tyrimas. Tiesioginių užsienio investicijų ir šalies realaus BVP ekonometrinė analizė. Hipotezės tikrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir lentelėmis.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-05
 • Regioninė politika (2)

  Įvadas. Regioninė ekonomika ir regioninė politika, atsiradimas ir samprata. Europos Sąjungos regionų teritorinė struktūra. Kas yra regionas? Svarbiausi žmogaus socialinės raidos rodikliai. Ekonominis augimas, liberalizavimas ir mišri ekonomika Europoje. Regioninės politikos pagrindimas Lietuvoje, prielaidos ir bruožai. Regioninės politikos Lietuvoje formavimas. Regioninės politikos formavimo etapai. Regioninės politikos veikėjai ir instrumentai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-19
 • Regionų būklę įvertinančių kriterijų kompleksas: užsienio šalių patirtis

  Įvadas. Regioninės politikos problemos Lietuvoje. Regionų būklę įvertinančių kriterijų kompleksas: užsienio šalių patirtis. Regioninės politikos samprata užsienio šalyse. Regionų būklės kriterijų kompleksas. Regionų būklę atspindintys kriterijai Didžiojoje Britanijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Latvijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Rusijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Lenkijoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-12-12
 • Rinkos ekonomikos sistema kaip vieninga poreikių tenkinimo ir kylančių prieštaravimų sprendimo forma

  Įvadas. Rinkos ekonomikos sistemos samprata. Rinkos ekonomikos sistemos sąvoka. Vartotojų poreikių tenkinimas skirtingose rinkos ekonomikos sistemose. Papročių ekonomikos sistema. Grynai kapitalistinė ekonomikos sistema. Komandinė ekonomikos sistema. Mišrioji ekonomika. Ekonominių sistemų palyginimas. Rinkos ekonomikos sistemos "veikimas". Pagrindiniai klausimai organizuojant rinkos ekonomiką (ką, kaip ir kam). Rinkos ekonomikos problemos ir tikslai. Visiškas užimtumas. Kainų lygio stabilumas. Ekonominis augimas. Palanki palūkanų norma. Efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Valstybės biudžeto būsena palanki ekonominiam augimui. Mokėjimų balanso pusiausvyra. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai ir iš jų kylantys prieštaravimai. Lietuva pereinamuoju nuo planinės prie rinkos ekonomikos laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-22
 • Skurdas ir jo veiksniai Lietuvoje

  Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo veiksnių Lietuvoje vertinimas. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Kitos priežastys lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo lygis Lietuvoje. Skurdo lygis kaime lyginant su skurdo lygiu mieste. Skurdo problemos sprendimo būdai. Skurdo mažinimo strategija. Kovos su skurdu priemonės. Skurdo problemos sprendimo būdai kaime. Išvados. Priedai (4).
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-06
 • Skurdo problema Lietuvoje

  Prezidento žodis apie skurdą. JTVP žodis apie skurdą. Įvadas. Skurdo paplitimas Lietuvoje. Skurdo ribos ir lygis. Skurdo paplitimo sritys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo politikos įvertinimas. Parama labiausiai skurstantiems. Ministerijų pateiktas skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimas. Skurdas ir socialinės atskirties problema. Išvados. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-04-13
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas – parengti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) Lietuvoje skatinimo galimybes ir jų įgyvendinimo priemones. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros poreikio tyrimas. Smulkių ir vidutinių įmonių bruožai ir verslo ypatumai. Smulkaus ir vidutinio verslo pranašumai ir trūkumai. Verslo finansavimo galimybės. Smulkaus ir vidutinio verslo padėtis Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkus ir vidutinis verslas Europoje ir JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų). Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybių gerinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-06-11
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė Lietuvoje

  Anotacija. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ekonominei-socialinei plėtrai. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Įregistruotų ir likviduotų smulkių ir vidutinių įmonių skaičiaus dinamika. Priežastys trukdančios smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai. Pagrindinės verslo plėtros kliūtys. Menka vartotojų perkamoji galia. Biurokratinės kliūtys. Valdininkų korupcija. Vyriausybės pagalba smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai. Priemonės, skirtos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąlygų gerinimui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-02-01
 • Smulkaus ir vidutinio verslo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslą Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apibrėžimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų apibrėžimas, remiantis Lietuvos Respublikos (LR) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros teikiama nauda. Smulkaus ir vidutinio verslo padėtis Lietuvoje 2004-2008 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė Lietuvos ekonomikai. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičiaus kaitos tendencijos. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Dirbančiųjų pasiskirstymas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) problemos. Svarbiausios probleminės sritys. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo problemos. Problemų padariniai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams apribojimai. Europos Sąjungos teikiama parama. Priedai (2). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-05-20
 • Smulkaus verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Smulkaus verslo samprata bei raida Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus verslo samprata ir rūšys. Socialinis ir ekonominis smulkaus verslo vaidmuo. Smulkaus verslo steigimosi motyvacija ir SV kūrimosi istorinės industrinės sąlygos. Smulkaus verslo plėtros kliūtys Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos smulkioms įmonėms kylančios problemos. Problemos, kylančios tarptautinėje rinkoje. Didelių bei smulkių įmonių bendradarbiavimo problemos. Smulkaus verslo rėmimo sistema Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus verslo rėmimo sistemos Europos Sąjungoje apžvalga. Smulkaus verslo paramos formos Lietuvoje. Vyriausybės numatytos smulkaus verslo plėtros strategijos. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-01-31
 • Smulkios ir vidutinės įmonės

  Įvadas. Smulkaus verslo perspektyvos Lietuvoje. Parama ir lengvatos smulkiajam verslui. Investicijų ir verslo garantijos. Smulkiojo verslo problemų sprendimas. Smulkaus verslo perspektyvos įstojus į Europos Sąjungą. Smulkaus verslo strateginiai tikslai, stojant į Europos Sąjungą (ES). Ilgalaikiai strategijos planai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, finansinė parama smulkiam verslui. Lietuvos taisyklių trūkumai ir Europos Sąjungos (ES) taisyklių privalumai. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Įregistruotų bei likviduotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Verslo perspektyvos internetu. Priešistorė. Inovacijų bei informacijos technologijų naudojimo smulkiame ir vidutiniame versle skatinimas. Institucinės verslo infrastruktūros tobulinimas. Smulkus verslas – gelbėjimosi ratas skurstantiems. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-30
 • Social and employment policy

  Introduction. Social policy. Guide to European Union (EU) employment and social policies. Social policy in the European Union (EU). The European Employment Strategy. The European Social Fund. Minimum standards for all. Pan-European mobility for all. Social inclusion and social protection. Technical back-up. Employment policy. The beginning. Under ECSC. Actions is the 1980s. Towards a more comprehensive policy. Role of the European parliament. News from the European employment observatory. Conclusions.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-12
 • Socialinė politika vykdant nedarbo ir bedarbystės problemas

  Įvadas. Bedarbystė ir kova su ja. Pagrindinės priemonės nedarbui mažinti ir darbo rinkai subalansuoti. Nedarbo tendencijos Lietuvoje. Bendrasis nedarbo lygis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje (vidutinis metinis). Kur geriausia gyventi? Minimalus valandinis atlyginimas pasaulio šalyse (litais). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Socialinės ir ekonominės Lietuvos problemos

  Zusammenfassung. Įvadas. Lietuvos ekonominės problemos. Ūkio problemos. "Mažeikių nafta". Žemės ūkis. Lietuvos socialinės problemos. Nedarbo problema. Švietimo problema. Nusikalstamumo problema.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-10
 • Socialinės pašalpos

  Įvada. Pašalpų apžvalga, kurios mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo lėšų. Statistiniai duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po