Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Makroekonomika

Makroekonomika (1244 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (6)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) raida. BŽŪP principai ir tikslai. Bendrosios Žemės ūkio politikos trūkumai. BŽŪP reformos. Esminiai MacSharry’o reformos punktai. "Darbotvarkė 2000". "Darbotvarkės 2000" tikslai žemės ūkio srityje. Tikslai ir fondai. SAPARD programa. SAPARD pagrindiniai tikslai. Phare programa. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-03-06
 • Europos Sąjungos (ES) biudžetas

  Įvadas. Europos Sąjungos biudžetas. Europos Sąjungos finansinė sistema. Europos Sąjungos nuosavos lėšos. Finansinės sistemos reforma. Biudžeto sudarymas. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Biudžeto paskirstymas. 2000 metų Europos Sąjungos (ES) biudžetas: išlaidų paskirstymas skyriais. Finansinės 2000-2006 metų perspektyvos. Paskutiniai 2005 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto pataisymai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Europos Sąjungos (ES) biudžetas (2)

  Įvadas. Biudžeto samprata. Europos sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Privalomosios išlaidos. Neprivalomosios išlaidos. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Vidaus kontrolė. Išorės kontrolė. Biudžeto tvirtinimas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-08-08
 • Europos Sąjungos (ES) konkurencingumo politika

  Europos Sąjungos (ES) konkurencinės politikos raida. Kodėl konkurencija? Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politika - prieštaravimai ir kompromisai. Galimi konkurencijos iškraipymo atvejai. Konkurencingumo didinimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos diegimas Lietuvoje. Lietuvos konkurencingumas – žingsnis pirmyn. Konkurencingumo samprata. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-06-03
 • Europos Sąjungos (ES) muitų politika

  Muitų sąjunga. Muitinių kodeksas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) prekybiniai santykiai. Europos Sąjungos (ES) bendroji prekybos politika. Užsienio prekybos reguliavimo instrumentai.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-07
 • Europos Sąjungos (ES) parama

  Įvadas. SAPARD programa. SAPARD programos tikslai. SAPARD programos prioritetai. SAPARD programos biudžetas. SAPARD Lietuvoje. ISPA programa. ISPA programos tikslai. ISPA programos reikalavimai. ISPA programos investicijų sritys. ISPA programos biudžetas. ISPA Lietuvoje. Įmonės finansinių poreikių nustatymas. Įmonės inovacinis projektas. Finansinės situacijos analizė. Finansinių prognozių sudarymas. Bendrieji reikalavimai projektams, finansuotiems iš Europos Sąjungos (ES) programų. Projektų atrankos kriterijai. Europos Sąjungos finansuojamų projektų rengimas ir valdymas. Projekto planavimo etapai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-04-19
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (2)

  Įvadas. Struktūrinių fondų parama Lietuvai. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Europos socialinis fondas (ESF). Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF). Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI). Sanglaudos fondas: kam jis įsteigtas? Kas gali gauti paramą? Kokiomis sąlygomis? Kokiems projektams? Struktūrinių fondų investavimo tikslai. Struktūrinių fondų lėšų administravimo sistema Lietuvoje. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai? Bendrojo programavimo dokumento (BPD) trūkumai. Pasiūlymai naujajam Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimo etapui.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-09-21
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (5)

  Įvadas. Darbo tikslas – sukurti ir išsamiai aprašyti naują BPD 2 "Žmogiškųjų išteklių plėtra" prioriteto priemonę, kuri remtų siekimą didinti visuomenės sąmoningumą, skatintų ją rinktis sveiką gyvenseną. Priemonės tikslas ir uždaviniai. Priemonės pagrindimas. Priemonės turinys. Remiamos veiklos sritys. Galutiniai naudos gavėjai. Galutiniai paramos gavėjai.Institucijos, atsakingos už priemonės įgyvendinimą. Remiama teritorija. Rodikliai. Pasiekimo rodikliai. Rezultatų rodikliai. Poveikio rodikliai. Finansavimo planas. Paraiškų tvarkymas. Priemonės sąsaja su kitomis priemonėmis. Specifiniai projektų atrankos kriterijai. Horizontaliosios sritys. Darnus vytimasis. Informacinė visuomenė. Lygios galimybės. Regioninis aspektas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-04-16
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvos žemės ūkiui

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos parama žemės ūkiui. SAPARD paramos panaudojimas ir problemos. SAPARD apžvalga. SAPARD panaudojimas. SAPARD panaudojimo problemos. 2004 – 2005 m. Struktūrinių fondų panaudojimas ir problemos. Struktūrinių fondų apžvalga. Struktūrinių fondų administravimas. Struktūrinių fondų Panaudojimas. Struktūrinių fondų panaudojimo problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-09-28
 • Europos Sąjungos (ES) regioninė politika. Parama regionų vystymui. Lietuvos pavyzdys

  PowerPoint pristatymas. Regioninė Politika (RP) – struktūrinės politikos dalis. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos tikslai. Parama iki narystės – Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos dalis. Regioninės politikos pagrindiniai principai. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos instrumentai. Ko reikia Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atėjimui? Susisteminti Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) rezultatai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos mastai. Prognozuojami BPD įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai. BPD prioritetų investicijų pavyzdžiai. Nacionalinė PHARE programa. ISPA tikslai. SAPARD. Finansavimo sritys. Kitos Europos Sąjungos (ES) programos. Kas keisis Lietuvoje? Regioninė politika (RP) ir struktūrinės priemonės.
  Makroekonomika, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-17
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Pagrindiniai struktūrinių fondų tikslai. Nacionalinės programos. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įgyvendinimo principai. Planavimo ir įgyvendinimo mechanizmai. Nacionalinės iniciatyvos. Bendrijos iniciatyvos. Europos sąjungos struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų administravimo schema. Paramos fondas. Paramos pateikimas. Struktūrinių fondų veikla. Prioritetiniai tikslai 2000-2006 metais. Programavimas 2000-2006 metais. Programų įgyvendinimas. Poveikis Lietuvai. Bendrojo programavimo dokumento rengimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2006-04-14
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (2)

  Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 3 prioritetiniai struktūrinių lėšų investavimo tikslai. 1 tikslas. 2 tikslas. 3 tikslas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirtis Lietuvai. Lietuvos narystės Europos Sąjungos (ES) finansiniai aspektai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Remiami sektoriai. Neremiami sektoriai. Parama skiriama tik projektui (ne institucijai, ne įmonei, ne teritoriniam vienetui) ir iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų gali būti finansuojami tik visiškai parengti projektai. Patvirtinti projektai. Patvirtintų projektų išlaidos, kurios yra tinkamos. Procedūriniai reikalavimai. Paramos gavėjui. Paramos teikėjui. Paramos forma. Lietuvoje jau įgyvendinama beveik 900 struktūrinių fondų remiamų projektų. Daugiausia paraiškų - iš Vilniaus. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-19
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (5)

  Principas. Bendrieji principai. Subsidiarumo (pavaldumo) principas.. Koordinavimo principas. Elastingumo principas. Regioninės politikos organizavimo principai. Programavimo principas. Partnerystės principas. Suderinamumo principas. Sanglaudos principas. Regioninės politikos finansavimo principai. Koncentracijos principas. Papildomumo principas. Vertinimo principai. Stebėsenos (monitoringo) principas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Bendrosios pastabos. Bendrasis reglamentas. Europos regioninės plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Finansinis instrumentas žuvininkystei remti. Struktūrinės politikos įgyvendinimas. Struktūrinių fondų programavimas. NUTS. Paramos tikslai ir regionai bei atitinkamos programavimo procedūros pasirinkimas. Nacionalinių ir regioninių plėtros planų funkcija ir turinys. Bendrijos Paramos Matmenų funkcija ir turinys. Veiklos programų funkcija ir turinys. Programos papildymo funkcija ir turinys. BPD funkcija ir turinys. Struktūrinių fondų valdymas. Instituciniai sprendimai. Vadovaujančioji institucija. Tarpinės institucijos. Įgyvendinančios agentūros. Mokėjimo institucija. Finansinės taisyklės. Institucinė problematika. Stebėsenos ir vertinimo samprata ir tikslai. Vertinimas. ES struktūrinės paramos programų vertinimas Lietuvoje.
  Makroekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2010-06-11
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, jų parama Lietuvai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Kas tai? Kodėl atsirado struktūriniai fondai? Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos tikslai. Pirmasis plėtros tikslas – spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu. Antrasis plėtros tikslas – kurti daugiau geresnių darbo vietų. Trečiasis plėtros tikslas – plėtoti socialinę sanglaudą. Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. 1 prioritetinė kryptis. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei. Žmonių pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje. Aktyvesnis mokymasis visą gyvenimą. Aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgos plėtra. Efektyvesnis viešasis administravimas. 2 prioritetinė kryptis. Konkurencinga ekonomika. Didesnis verslo produktyvumas, sudarant palankesnę aplinką inovacijoms ir smulkiajam bei vidutiniam verslui. Didesnė aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis. Efektyvi ekonominė infrastruktūra. 3 prioritetinė kryptis. Gyvenimo kokybė ir sanglauda. Vietos potencialo panaudojimas. Kokybiškos ir prieinamos viešosios paslaugos. Geresnė aplinkos kokybė. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 metais procentais. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos paskirstymas tarp investicinių sričių. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-12-18
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų įtaka regionų plėtrai

  Įvadas. Regioninė politika. Regioninės plėtros poreikis. Europos Sąjungos (ES) ir kitų Europos šalių regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) regioninės plėtros principai. Regionų plėtros kryptys Vakarų Europos šalyse. Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo netolygumai. Lietuvos regionų plėtros problemos. Marijampolės regiono socialinės – ekonominės situacijos apžvalga. Marijampolės regiono plėtros problemos. Regioninės plėtros įgyvendinimo mechanizmas. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos ciklas ir jos etapai. Europos Sąjungos (ES) finansinis planas ir Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos biudžetas. Europos Sąjungos (ES) fondų parama naujoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų planavimas. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų programavimas. Dvi programavimo procedūros. Programavimo etapai ir seka. Europos Komisijos rekomendacijos. Atsakingos institucijos ir koordinavimas. Programavimo dokumentų pateikimas. Bendrojo programavimo dokumento ir jo priedo turinys. Bendrojo programavimo dokumento turinys. Bendrojo programavimo dokumento priedo turinys. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojamų programų struktūra. Analizės ir programavimo metodai. Uždaviniai ir rodikliai. Privalumų, trūkumų, galimybių ir pavojų analizė. Lietuvos 2004-2006 metų Bendrasis programavimo dokumentas ir jo priedas. Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento turinys. Europos Sąjungos (ES) finansuojamų programų įgyvendinimas, priežiūra ir vertinimas. Struktūrinių fondų institucinė struktūra. Tyrimai ir jų rezultatai. Marijampolės regiono plėtros galimybės. "PHARE 2000 ESS" programos parama Marijampolės apskričiai. Futbolo bazės jaunimui rengimas ir poilsio infrastruktūros modernizavimas. Trumpas projekto aprašymas. Projekto tikslai. Projekto pagrindimas. Projekto veiklų įgyvendinimo planas. Projekto poveikis ir tęstinumas. Išvados.
  Makroekonomika, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2006-11-24
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų panaudojimo galimybės ir problemos

  Įvadas. Regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) regioninės politikos tikslas. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Struktūrinių fondų administravimo ypatumai Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) parama laikotarpiui iki stojimo. PHARE programa. ACCESS programa. ISPA programa. SAPARD programa. Kitos Europos Sąjungos programos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-14
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Struktūrinių fondu principai. Europos socialinis fondas. Lietuvos galimybė gauti parama. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas ir teikiama parama. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama Pagal veiksmų programas. Strategija ir veiksmų programa. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-05
 • Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvos verslui

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) paramos verslui formos. Europos regioninės plėtros fondas ir jo teikiamos galimybės Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) Struktūrinių fondų tiesioginė parama verslui. Galimybės verslo įmonėms. Galimybės verslo įmonėms Lietuvoje. Tiesioginės paramos verslui Lietuvoje teisinis reglamentavimas. Remtini verslo plėtros projektai. Paramos verslui principai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvos verslui. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir Lietuva. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-02-02
 • Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategija ir jos įgyvendinimas Lietuvoje

  Įžanga. Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategija. Europos Sąjungos (ES) užimtumo gairės. Lisabonos strategija. Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos darbo rinkos dinamika. Lietuvos užimtumo rėmimo tendencijos. Išvados. Priedai (18).
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-11-29
 • Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politika

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos politikos tikslai ir uždaviniai. Pasaulio prekybos organizacija ir Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) užsienio prekyba. Importas į Europos Sąjungą (ES). Informavimo ir konsultavimo procesas. Bendrijos tyrimo procedūra. Priežiūros priemonės. Apsaugos priemonės. Bendros taisyklės importui iš kai kurių trečiųjų šalių. Importo taisyklės. Bendrijos kiekybinių kvotų priežiūros procedūra. Pagrindinės Bendrijos kvotų priežiūros taisyklės. Taisyklės dėl importo ir eksporto leidimo. Sprendimų priėmimo procesas. Eksportas iš Europos Sąjungos (ES). Informavimo ir konsultavimo procedūros. Apsaugos priemonės. Eksporto kredito draudimas. Dvigubos paskirties prekės ir technika. Kultūros prekių eksportas. Komercinės apsaugos priemonės. Antidempingo priemonės. Dempingo apibrėžimas. Dempingo skirtumas. Žala. Antidempingo proceso pradžia. Tyrimo procesas. Laikinų antidempingo mokesčių įvedimas. Pastovių antidempingo mokesčių įvedimas. Mokesčių grąžinimas. Antisubsidijų priemonės. Subsidijų apibrėžimas. Antisubsidijos. Antisubsidijų dydžio skaičiavimas. Apsauga nuo prekybos barjerų. Apibrėžimai. Teisė į skundus. Skundų nagrinėjimo procedūros. Antisubsidijų priemonių taikymas. Sąžininga prekyba. Sąžiningos prekybos apibrėžimas. Sąžininga prekyba realiai. Tradiciškas sąžiningos prekybos judėjimas. Prekių žymėjimo iniciatyvos. Europos Sąjunga ir sąžininga prekyba. Prekyba su įvairiomis pasaulio šalimis. Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA). Konkrečios šalys. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Kanada. Japonija. Pietų ir rytų Viduržemio jūros šalys. Vidurio ir rytų Europos šalys. Rusija. Naujos nepriklausomos valstybės. Kinija. Korėja. Kitos Azijos šalys. Australija ir Naujoji Zelandija. Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionai. Lotynų Amerika. Pastarojo meto pokyčiai prekyboje su trečiosiomis šalimis. Importo pokyčiai. Atskirų prekių importo pabrangimas. Eksporto pokyčiai. Prekyba su naujomis Europos Sąjungos (ES) narėmis. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Tolimesnės Europos Sąjungos (ES) prekybos politikos perspektyvos. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai (5).
  Makroekonomika, kursinis darbas(51 puslapis)
  2006-10-13
Puslapyje rodyti po